modul 5 , Natur , miljø og teknologi

Natur, miljø og teknologi

 

 

I dette blogginnlegget skal jeg skrive og gjennomføre en planlagt aktivitet med barna rundt fagområdet natur, miljø og teknikk. Formålet med prosjektet er å utsette barn for naturhendelser, med vann som hovedfokus. For å synliggjøre prosessen for barn ble det brukt ulike digitale verktøy. I dette prosjektet..

Hvorfor gjorde jeg det? velge vann for aktiviteten min?
Jeg planlegger å kombinere vann i aktiviteten min. Det er noe jeg tror vi kan lære neste generasjon. Livet er avhengig av vann. Etter hvert som barn modnes og får en bedre forståelse av verden rundt dem, er det avgjørende at de forstår viktigheten av vann for kroppen og miljøet. Barn er vår fremtid, og de bør vite alt det er å vite om vann, inkludert hvorfor det er viktig og hvordan man sparer det. Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen(Kunnskapsdepartementet 2017).

 

Mål

Mål er å gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd

 

Hvordan

Utsyr: .digitalt mikroskop, en liten beholder for oppsamling av vann, flaskevann, et stykke papir for å skrive ned notater og et kamera for å ta bilder og digitalt mikroskop.

Aldersgrense: 4– 5 år.

Tid: v har ingen begrensing for hvor lenge aktiviteten skal vare.

Antall barn: fire barn

Beskrivelse av aktiviteten

Jeg begynte med å forklare barna hva vi skulle gjøre. jeg viste dem de forskjellige verktøyene vi skulle trenge, beholderne skulle vi samle vannet med, tom vannflaske, litt papir, så gikk vi inn i skogen, da vi kom til elven forklarte jeg barna at jeg måtte ta vannet det var mye tryggere om en voksen gjorde det, etter at vi hadde samlet prøvevannet gikk vi og satte oss ned og vi hadde en diskusjon på hva de trodde vi ville finne om vi så på vannet under mikroskop.

Hvorfor

Vi skal få barnas meninger om hva de ønsker å utforske og er nysgjerrige på ved å utforske nærområdet utenfor barnehagen i egne tempo og område  Vi får barnets syn gjennom linsen ved å la dem prøve vannet og ta bilder med iPad. Sammen kan vi reflektere over det de ser og er interessert i. Dette sikrer at barn deltar i nærmiljø- og samfunnsfaget, og vi oppdager sammen Ifølge Rammeplan (2017) skal Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring. Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper. (Kunnskapsdepartementet 2017).

Digitale verktøy naturfenomener innen fagområdet natur, miljø og teknologi.

Teknologi gir vanligvis barna vanskeligheter og hjelper dem med å lære å ta beslutninger og løse disse utfordringene. Spill og apper for nettbrett og smarttelefoner kan hjelpe barn med å få den erfaringen de trenger for å lykkes i fremtiden. Barn som bruker teknologi effektivt kan tjene betydelige fordeler. jeg finner støtte i Sandvik og Tandberg (2019) har i artikkelen «Nettbrett og digitalt mikroskop i naturfag» problematisert forholdet mellom digitale verktøy og barns forståelse av naturenDe argumenterer for at barnehager bør gjøre det enkelt for barn å bli kjent med en rekke arbeidsmåter der digitale teknologier hjelper barns lek, kreativitet og naturfagslæring.

Etter denne teorien baserte jeg aktiviteten min på at barna lærte om naturen og jeg ga dem rom til å stille spørsmål som de syntes var vanskelig å forstå, ifølge rammeplanen, barnehagen skal gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og delta i samtaler om de har erfart og opplevd. Ved å bruke digitale verktøy som ipads og datamaskiner, i å søke etter svar barna hadde og finne andre videoer for å forstå mer av hva prosjektet handlet om, ble det lettere for dem å forstå, og det gjorde dem også glade for å fullføre prosjektet. da de kunne dele det med de andre barna og deres foreldre.

Hva barn har opplevd fra min aktivitet

Jeg vil si at aktiviteten min var ganske engasjerende, ikke bare på grunn av vannprosjektet, men bruken av ulike digitale verktøy gjorde barna mer engasjerte i prosjektet, mesteparten av tiden mistet de intensiteten veldig raskt, men denne gangen nivået på hensynet de hadde på dette prosjektet var fantastisk å observere og det gjorde det lettere å jobbe med dem, ved å vise dem at jeg som pedagog var investert i prosjektet klarte å fange barnas engasjement for deres spirende karrierer. Denne pirrete nysgjerrigheten gjorde prosjektet verdt å jobbe med.

Min rolle som pedagog

Pedagogens oppgave er å lede dem inn i utforskning” (Sandvik og Tandberg 2019). Denne uttalelsen fikk meg til å tenke at min rolle som pedagog er. Dette stemte mye overens med mine ideer om hvordan man kan gjøre utforskning av naturfenomener enklere for barn, og hvordan man kan fremme barns holdninger, kunnskap i følge rammeplan jeg som pedagogisk skal også.

  • legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring
  • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
  • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen
  • utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna.

 

Konklusjon

For å oppsummere har jeg forsøkt å demonstrere hvordan min aktivitet og utførte eksperimentet kan hjelpe til med utviklingen av barns naturvitenskapelige ferdigheter. Det er opp til oss pedagog å bruke det digitale verktøyet i en pedagogisk sammenheng for at barnehagebarna skal oppleve lek, kreativitet og læring med digitale verktøy innenfor rammeplanens i fagområde natur, miljø og teknologi.

Referanse

Bølgan, Nina. (2018). Digital praksis i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget

Engesnes, N. & Waterhouse L., A-H. 2019. Deltakelse i valsetakt med digitale mellomspill. I Digitale barnehagepraksiser (s.115 – 134). Oslo: Cappelen Damm Akademiske.

 

Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fra: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/

 

Sandvik, M. & Tandberg, C. 2019. Nettbrett og digitalt mikroskop i naturfag. I Digitale barnehagepraksiser (s.157 – 179). Oslo:.

 

 

 

 

 

 

Mappekomponent 8

E.-BOK

I dette blogginnlegget skal du lese om hvordan vi kan bruke digitale bøker i barnehagen for å hjelpe barn til å lære å være mer kreative og lære mer å bruke forskjellige digitale verktøy . Bildene i dette innlegget er tatt av både barnet og meg .
Jeg skal bruke barnets interesse for å lage en digital bok som er veldig spennende, blogginnlegget avslutter med barns medier opplevelser og hvordan den digitale boken kan bidra til å gi ulike leseopplevelser for barnehagebarn.

i denne moderne verden har teknologi tatt en veldig stor del i utdanningssystemet, barna våre kan ikke dra uten Internett, men dette har gjort at mye har vært veldig enkelt som for eksempel bøker, dette har vært til nytte for barna å lære å leser , vær mer kreativ hjulpet barn hvordan sliter med språket,digital teknologi kan gi barna drivkraft, og barna kan få oppleve variasjonene mellom språkdigital teknologi og tradisjonell tekstformidling (Dardanou 2021).

beskrivelse av aktiviteten
 
Hva:
  • Lage en digital lesebok om  bil tur  i  i båten hva vi har gjør , vi har brukte book creator
  • Utstyr, smarttelefon, papir for å skrive notat, nettbrett,  book creator programmet.

Tid: ca  2 dager ,  det tok tid med å lage lyd  og sett sammen  bilder.

Antall barn:  1

Alder: 5 år

Arbeidemåte og innhold

jeg startet aktiviteten med å spørre barnet om hva de kunne tenke seg å lage boken om, og han valgte å fortelle en historie om bilene som tok en tur i den store båten som han laget av en stor juiceboks, bilene ville krysse det store havet til en annen side hvor de skulle parkere og selge, så vi begynte med å tegne sjøen og båten og de forskjellige biltypene som skulle i båten. så tok vi bilder av bilene, og begynte å lage boken, jeg lot barnet velge bildene og viste dem hvordan de kunne legge til lyd, og barnet kunne legge til bilde og lyd selv.

 

Hvordan lærer barn best?

Barnehagen skal i følge Rammeplanen for barnehagen bruke varierte formidlingsformer og tilby et mangfold av bøker, sanger, bilder og uttrykksformer”. Herunder kommer bruk av digital teknologi og verktøy som barna skal få kjennskap til og som skal brukes i læringsprosesser, lek og kreativitet (Kunnskapsdepartementet, 2017, s.44).

i dagens verden lærer barn mange måter å bruke teknologi på når de er to år gamle. son å kunne lage en digital bok gir barna mange muligheter, lening blir lettere for de som sliter med papir, ,kasse e-bøker gjør barna mer engasjerte i prosjektene, og det skaper også kreativitet.Darre (2013) bemerker at Book Creator lar barn lage og lese sine egne bøker, samt inkludere egne tegninger, lyd, sang, bilder og tekst.

Barnas medieerfaringer.

I denne aktiviteten var barnas medieopplevelser mange, og han kunne delta i nye aktiviteter som å tegne, endre bilder og legge til emojier, velge forside og til og med legge til lyd til boken. Barnet kunne aktivt bruke digitale verktøy, samt være kreative og bidra i mange av prosessene rundt tilblivelsen av den digitale boken.år barn får gryende medieerfaring vil de også få en begynnende forståelse for hvordan blant annet en digital bok er bygd opp og hvordan den kan lages (Bergsjø m.fl. 2020).

Ved å bruke applikasjons book  creatori barnehagen gir det barna mulighet til å utvikle sine leseferdigheter,kan hjelpe til med utvikling av språk og kommunikasjonsevner hos barn. som for barnehagebarn Tegninger og animasjoner kan hjelpe barn med å forstå og huske historieinformasjon.
Barn kan bedre forstå karakterer og historieutvikling ved å lytte til musikk og lage sin egen lyd. lese bøker høyt for barn stimulerer fantasi og utvider deres forståelse av verden, ved bruk av også teknologi som digitale bøker vil kunne gi barna nye muligheter og perspektiver både i assimilering og  akkomodasjon (Waterhouse 2019).

Her er boken vi har lagetIMG_0037

Som pedagog har arbeidet med dette prosjektet med ett barn gitt meg mulighet til å observere barnets kreativitet og nysgjerrighet utvikle seg, samt få innsikt i hvordan jeg kan jobbe med dette digtaleverktøyet for å hjelpe noen av barna som fortsatt sliter med kommunikasjon og språk. ferdigheter. Det har også vist meg at ved å oppmuntre barn til å være mer kreative, utvikler de sin egen unike måte å kommunisere det de vil si.

Referanser:

Bergsjø, L.O., Eilifsen, M., Tønnesen, K.T., & Vik, L.G.V. (2020). Barn og unges digitale dømmekraft. Oslo: Universitetsforlaget.

Dardanou, M., Dybdal, E. D. & Solberg, M. M. (2021). Barnehagens digitale arenaer. Oslo: Universitetsforlaget.
kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplanen for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Utdanningsdirektoratet.

Waterhouse, A-H. L. Kneippbrød og piksler – med bildeboka ut i rommet gjennom visuelle og romlige transformasjoner, Sandvik, M. & Waterhouse, A-L. L. (Red.), Digitale barnehagepraksiser. Teknologi, medier og muligheter,