modul 5 , Natur , miljø og teknologi

Natur, miljø og teknologi

 

 

I dette blogginnlegget skal jeg skrive og gjennomføre en planlagt aktivitet med barna rundt fagområdet natur, miljø og teknikk. Formålet med prosjektet er å utsette barn for naturhendelser, med vann som hovedfokus. For å synliggjøre prosessen for barn ble det brukt ulike digitale verktøy. I dette prosjektet..

Hvorfor gjorde jeg det? velge vann for aktiviteten min?
Jeg planlegger å kombinere vann i aktiviteten min. Det er noe jeg tror vi kan lære neste generasjon. Livet er avhengig av vann. Etter hvert som barn modnes og får en bedre forståelse av verden rundt dem, er det avgjørende at de forstår viktigheten av vann for kroppen og miljøet. Barn er vår fremtid, og de bør vite alt det er å vite om vann, inkludert hvorfor det er viktig og hvordan man sparer det. Gjennom arbeid med natur, miljø og teknologi skal barnehagen bidra til at barna får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de kan ta vare på naturen(Kunnskapsdepartementet 2017).

 

Mål

Mål er å gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd

 

Hvordan

Utsyr: .digitalt mikroskop, en liten beholder for oppsamling av vann, flaskevann, et stykke papir for å skrive ned notater og et kamera for å ta bilder og digitalt mikroskop.

Aldersgrense: 4– 5 år.

Tid: v har ingen begrensing for hvor lenge aktiviteten skal vare.

Antall barn: fire barn

Beskrivelse av aktiviteten

Jeg begynte med å forklare barna hva vi skulle gjøre. jeg viste dem de forskjellige verktøyene vi skulle trenge, beholderne skulle vi samle vannet med, tom vannflaske, litt papir, så gikk vi inn i skogen, da vi kom til elven forklarte jeg barna at jeg måtte ta vannet det var mye tryggere om en voksen gjorde det, etter at vi hadde samlet prøvevannet gikk vi og satte oss ned og vi hadde en diskusjon på hva de trodde vi ville finne om vi så på vannet under mikroskop.

Hvorfor

Vi skal få barnas meninger om hva de ønsker å utforske og er nysgjerrige på ved å utforske nærområdet utenfor barnehagen i egne tempo og område  Vi får barnets syn gjennom linsen ved å la dem prøve vannet og ta bilder med iPad. Sammen kan vi reflektere over det de ser og er interessert i. Dette sikrer at barn deltar i nærmiljø- og samfunnsfaget, og vi oppdager sammen Ifølge Rammeplan (2017) skal Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve naturen som arena for lek og læring. Barnehagen skal legge til rette for at barna kan forbli nysgjerrige på naturvitenskapelige fenomener, oppleve tilhørighet til naturen og gjøre erfaringer med bruk av teknologi og redskaper. (Kunnskapsdepartementet 2017).

Digitale verktøy naturfenomener innen fagområdet natur, miljø og teknologi.

Teknologi gir vanligvis barna vanskeligheter og hjelper dem med å lære å ta beslutninger og løse disse utfordringene. Spill og apper for nettbrett og smarttelefoner kan hjelpe barn med å få den erfaringen de trenger for å lykkes i fremtiden. Barn som bruker teknologi effektivt kan tjene betydelige fordeler. jeg finner støtte i Sandvik og Tandberg (2019) har i artikkelen «Nettbrett og digitalt mikroskop i naturfag» problematisert forholdet mellom digitale verktøy og barns forståelse av naturenDe argumenterer for at barnehager bør gjøre det enkelt for barn å bli kjent med en rekke arbeidsmåter der digitale teknologier hjelper barns lek, kreativitet og naturfagslæring.

Etter denne teorien baserte jeg aktiviteten min på at barna lærte om naturen og jeg ga dem rom til å stille spørsmål som de syntes var vanskelig å forstå, ifølge rammeplanen, barnehagen skal gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og delta i samtaler om de har erfart og opplevd. Ved å bruke digitale verktøy som ipads og datamaskiner, i å søke etter svar barna hadde og finne andre videoer for å forstå mer av hva prosjektet handlet om, ble det lettere for dem å forstå, og det gjorde dem også glade for å fullføre prosjektet. da de kunne dele det med de andre barna og deres foreldre.

Hva barn har opplevd fra min aktivitet

Jeg vil si at aktiviteten min var ganske engasjerende, ikke bare på grunn av vannprosjektet, men bruken av ulike digitale verktøy gjorde barna mer engasjerte i prosjektet, mesteparten av tiden mistet de intensiteten veldig raskt, men denne gangen nivået på hensynet de hadde på dette prosjektet var fantastisk å observere og det gjorde det lettere å jobbe med dem, ved å vise dem at jeg som pedagog var investert i prosjektet klarte å fange barnas engasjement for deres spirende karrierer. Denne pirrete nysgjerrigheten gjorde prosjektet verdt å jobbe med.

Min rolle som pedagog

Pedagogens oppgave er å lede dem inn i utforskning” (Sandvik og Tandberg 2019). Denne uttalelsen fikk meg til å tenke at min rolle som pedagog er. Dette stemte mye overens med mine ideer om hvordan man kan gjøre utforskning av naturfenomener enklere for barn, og hvordan man kan fremme barns holdninger, kunnskap i følge rammeplan jeg som pedagogisk skal også.

  • legge til rette for mangfoldige naturopplevelser og bruke naturen som arena for lek, undring, utforsking og læring
  • gi barna tid og anledning til å stille spørsmål, reflektere og lage egne forklaringer på problemstillinger, og til å delta i samtaler om det de har erfart og opplevd
  • synliggjøre naturfenomener og reflektere sammen med barna om sammenhenger i naturen
  • utforske og eksperimentere med teknologi og naturfenomener sammen med barna.

 

Konklusjon

For å oppsummere har jeg forsøkt å demonstrere hvordan min aktivitet og utførte eksperimentet kan hjelpe til med utviklingen av barns naturvitenskapelige ferdigheter. Det er opp til oss pedagog å bruke det digitale verktøyet i en pedagogisk sammenheng for at barnehagebarna skal oppleve lek, kreativitet og læring med digitale verktøy innenfor rammeplanens i fagområde natur, miljø og teknologi.

Referanse

Bølgan, Nina. (2018). Digital praksis i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget

Engesnes, N. & Waterhouse L., A-H. 2019. Deltakelse i valsetakt med digitale mellomspill. I Digitale barnehagepraksiser (s.115 – 134). Oslo: Cappelen Damm Akademiske.

 

Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehagen: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Fra: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/rammeplan-for-barnehagen/

 

Sandvik, M. & Tandberg, C. 2019. Nettbrett og digitalt mikroskop i naturfag. I Digitale barnehagepraksiser (s.157 – 179). Oslo:.