Forskarseminar med Per Thomas Andersen

Onsdag 23. mai gikk semesterets siste litteratur- og språkvitenskapelige forskerseminar av stabelen. Vi var svært glade for å kunne invitere til et seminar med en av landets mest toneangivende litteraturforskere gjennom flere tiår, professor Per Thomas Andersen ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo.

Andersen bør nok være et kjent navn for alle som arbeider med norsk litteratur på grunn av Norsk litteraturhistorie (2001) og en rekke titler tilbake til avhandlingen Dekadanse i norsk litteratur (1992). Andersen bidrar med grunnlagsmateriale for et bredt nedslagsfelt i litteraturforskningen, bl.a.  med Tankevaser. Om norsk 1990-tallslitteratur (2003), oppmerksomheten mot flere kunstarter i Modernisme. Tverrestetiske peilinger i musikk, billedkunst og litteratur (2008) og i retning kulturstudier og sosiologi med titler som Identitetens geografi. Steder i litteraturen fra Hamsun til Naipaul  (2006) og «Hvor burde jag da være?» Kosmopolitisme og postnasjonalisme i nyere litteratur (2013).

Andersens bok om Rimbereids lyrikk (c) Fagbokforlaget

I år har Andersen gitt ut boken ​Rimbereids lyrikk. Hendelser og poetiske øyeblikk, og det er dette arbeidet seminaret handlet om.

I tillegg til oppmerksomheten mot det særegne ved Rimbereids lyrikk, tar Andersen til orde for betydningen av samfunnsmessige eller historiske dimensjoner. Dette sistnevnte perspektivet kan nok oppleves som etterlengtet i norsk lyrikkforskning.

Tittelen på foredraget er «​​Øyvind Rimbereid og langdiktet som sjanger».

 

Per Thomas Andersen holder foredrag (foto: ÅS)
Per Thomas Andersen holder foredrag (foto: ÅS)

Øyvind Rimbereid er en av de aller fremste lyrikerne i norsk samtidslitteratur. Særlig har han fornyet den lyriske sjanger ved sin bruk av såkalte langdikt, som f. eks. «Solaris korrigert» og «Jimmen». I foredraget diskuterte Per Thomas Andersen blant annet på hvilken måte Rimbereids bruk av langdikt utfordrer tradisjonelle lyrikkdefinisjoner, og  diktenes forbindelser med historiske og poetiske begivenheter.

 

Noen av Rimbereids utgivelser (foto: ÅS)
Noen av Rimbereids utgivelser (foto: ÅS)

 

Temadag om flerspråklighet i regi av Kompetanse for mangfold

I sammenheng med kompetansehevingsprosjektet «Kompetanse for mangfold», arrangerte LU ved HiØ en temadag om flerspråklighet. Dette var den andre samlingen for skoler og barnehager i fylket som deltok i prosjektet. Prosjektleder høgskolelektor Marianne Østli (LU) er leder for prosjektet og dosent Ragnar Arntzen (LU) var hovedarrangør for denne samlingen.

Engasjerte deltakere på temadagen (foto: Karine Stjernholm)

Dagen ble innledet av professor Vibeke Grøver (UiO) fra Institutt for pedagogikk, som holdt foredrag med tittelen Hvilke samtaleerfaringer i barnehagen understøtter andrespråkslæring og hvorfor er slike erfaringer viktige også i et langsiktig språklæringsperspektiv? Etterpå holdt HiØs egen stipendiat Linda Evenstad Emilsen innlegg om Flerspråklig språkutvikling: Hvordan tilegner flerspråklige barn, unge og voksne seg sine andrespråk? 

Etter en felles lunsj ble dagen avsluttet av høgskolelektor Inger Martine Mosfjeld (LU), som snakket om Flerspråklighet som ressurs og ressurser for flerspråklighet. Teoretiske tilnærminger og utprøving av ulike digitale ressurser for barnehage og skole. I foredraget tipset hun om mange digitale ressurser som kan brukes for å arbeide med språk i klasserommet og som i forlengelsen også synliggjør flerspråklighet som en ressurs i klasserommet. I slutten av Inger Martines økt fikk alle seminardeltakerne prøve seg i de ulike digitale ressursene. Alle deltakerne opplevde seminardagen som meget positiv.

Inger Martine Mosfjeld holder foredrag (foto: Marcus Axelsson)

DigiLU på Læringsfestivalen, NTNU

Torsdag 4. og fredag 5. mai var ein stor delegasjon frå lærarutdanninga på Høgskolen i Østfold representert på Læringsfestivalen på NTNU – i regi av det store digitaliseringsprosjektet vårt, DigiLU. (Les meir om DigiLU HER og HER.)

Åshild Søfteland (førsteamanuensis i nordisk) hadde posterpresentasjon på konferansen med tittelen Digital dialektologi – språkdidaktisk bruk av talespråkskorpus:

Posterpresentasjon (Foto: Camilla Bjørke)

Posteren viser korleis talespråkskorpuset Nordisk dialektkorpus, utvikla ved Tekstlaboratoriet, UiO gjennom det nordiske forskarnettverket ScanDiaSyn kan brukast i undervisninga i norskfaget – delt inn i 5 hovudpunkt:

  1. Språklege kjenneteikn ved norske dialektar
  2. Hovudgrupper av norske dialektar
  3. Talemålsendring/sosiolingvistikk
  4. Komparative studiar av nordiske språk
  5. Komparative studiar av tale og skrift

Proceedingsartikkel basert på posteren blir snart tilgjengeleg frå Læringsfestivalen sine sider. Abstractet kan lesast her:

 

Læringsfestivalen 2018
Digital dialektologi – språkdidaktisk bruk av talespråkskorpus
Åshild Søfteland, Høgskolen i Østfold – Avdeling for lærerutdanning

Talemålsvariasjon står sentralt som tema på grunnutdanninga i nordisk på universitet og høgskular, og i norskfaget i skulen. Det finst fleire gode læreverk på marknaden, men lite digitale læringsressursar, iallfall offentleg tilgjengeleg.

Dei siste åra har talespråksforskarar i Norden hatt eit fantastisk verktøy tilgjengeleg på nett: Nordisk dialektkorpus (tekstlab.uio.no/nota/scandiasyn/) er utvikla gjennom forskarnettverket ScanDiaSyn og teknisk utarbeidd ved Tekstlaboratoriet, UiO. Det inneheld dialektopptak med over 800 personar frå over 200 stader, er transkribert og grammatisk annotert, og opent for forskarar og studentar. (Johannessen et al. 2009)

Nordisk dialektkorpus er eit nyttig verktøy i undervisninga av studentar i dialektologi, sosiolingvistikk, nabospråk og grammatikk; både gjennom at forelesaren lett kan finne fram lytteeksempel frå heile Norden eller vise oppdaterte språkgrenser for grammatiske trekk som blir tematisert i undervisninga, og gjennom at studentane kan arbeide med materialet sjølve. Ei slik arbeidsform i faget kan gi både detalj- og oversiktskunnskap, metaspråkleg medvit og metodisk refleksjon. Det kan brukast til enkle studentoppgåver på grunnivå, og som datamateriale i bachelor- og masteroppgåver. (Søfteland 2018/u.t.)

Innlegget vil først presentere erfaringar med bruk av dialektkorpuset til studentaktive læringsformer, og deretter drøfte korleis dette kan vidareutviklast til digitale ressursar for grunnskulen. Her må ein både tenke på skuleelevars ulike nivå og kompetansemål, og kva lærarstudentar må lære for å kunne bruke slike læringsressursar i klasserommet.

Referansar:
Johannessen, J. B. et al. (2009). The Nordic Dialect Corpus – an Advanced Research Tool. I Jokinen, K. & Bick, E. (red.). Proceedings of the 17th Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 2009. NEALT Proceedings Series Volume 4.

Søfteland, Å. (2018/u.t.). Nordisk dialektkorpus – ei innføring i forsking på nordiske talespråk. I proceedings frå Semaine Nordique 2017, Paris Sorbonne.

Nøkkelord: dialektologi, digitalisering, språkdidaktikk

 

Besøk fra Sorbonne

Den 3.-4. mai møttes studenter i norsk fra Høgskolen i Østfold og studenter i nordisk fra Sorbonne i Paris hverandre på Campus Fredrikstad for å arbeide sammen om temaet språk. Under de to dagene gjennomførte studentene gruppearbeider, som de presenterte som en avslutning på de to dagene. Studentene hold blant annet innlegg der de sammenlignet den språklige situasjonen i Frankrike og Norge innenfor temaer som språk og identitet, ungdomsspråk, holdninger til språk m.m. Arrangementet opplevdes som meget vellykket fra begge sider og de norske studentene uttrykte sin glede over at det norske språket vekket så stor interesse i Frankrike. De var også meget imponerte over de franske studentenes norskkunnskaper.

Førsteamanuensis Karine Stjernholm (HiØ, LU) organiserte disse dagene og ledet dem på en inspirerende måte. Hun holdt også selv et innlegg om språksituasjonen i Norge. Andre foredragsholdere var Sarah Harchaoui fra Sorbonne, Bente Ailin Svendsen fra UiO, Ingvil Brügger Budal fra NLA i Bergen og Marcus Axelsson (HiØ, LU). Den første dagen dominerte sosiolingvistiske temaer innleggene, mens den andre dagen var viet oversettelsesteoretiske spørsmål og selvfølgelig studentenes egne presentasjoner. Programmet inneholdt også en spennende omvisning i Gamlebyen med Andrew Thomas (HiØ, LU).

Karine Stjernholm holder foredrag (Foto: Marcus Axelsson)
Marcus Axelsson holder foredrag (Foto: Karine Stjernholm)
Omvisning med Andrew Thomas (Foto: Karine Stjernholm)
Omvisning med Andrew Thomas (Foto: Karine Stjernholm)