Publikasjonar

NYASTE PUBLIKASJONAR FRÅ VÅRE FAGMILJØ:
(i utval – oppdatert 2017)

Arntzen, Ragnar, Hjelde, Arnstein & Duek, Susanne (2012). Flerspråklig oppvekst i barnehage, førskole og skole: Artikler av lærere og forskere i det nordiske nettverket TOBANO (to- og flerspråklige barn i Norden). Halden: Høgskolen i Østfold. (192 s.)

Arntzen, Ragnar & Ludvigsen, Ar (2014). Å lære å lese på et andrespråk. Hvilken betydning har muntlige andrespråksferdigheter for tidlig leseutvikling. NOA Norsk som andrespråk 30(1), 41-73.

Arntzen, Ragnar (2014). Tospråklighet, tidlig språkskifte og begynnende leseopplæring. I: Kulturelt og etnisk elevmangfold i skolen. Fagbokforlaget. (s. 50-77)

Arntzen, Ragnar & Eriksen, Odd (2015). Migration students’ educational biographies. I: The future of education: conference proceedings. Libreria Universitaria. (s. 507-510)

Bjerke, Christian & Johansen, Ronny (2017). Begynneropplæring i norskfaget. Gyldendal.

Björk, Eva L., Eschenbach, Jutta & Svenhard, Britt W. (2014). Film som verktøy i språkundervisningen. I: Fremmedspråksdidaktikk. (s. 195-210)

Bjørke, Camilla, Dypedahl, Magne & Myklevold, Gro A. (red.) (2014). Fremmedspråksdidaktikk. Cappelen Damm Akademisk.

Bjørke, Camilla, Dypedahl, Magne & Myklevold, Gro A. (2014). Hva er fremmedspråksdidaktikk? I: Fremmedspråksdidaktikk. (s. 19-29)

Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2014). Lesing i språkfagene. I: Fremmedspråksdidaktikk. (s. 58-71)

Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2014). Muntlige ferdigheter i språkfagene. I: Fremmedspråksdidaktikk. (s. 30-42)

Bjørke, Camilla & Grønn, Berit (2014). Fremmedspråk på barnetrinnet – quo vadis?. Acta didactica Norge 8(2), 19-19.

Bøhn, Henrik & Hansen, Thomas (2017). Assessing pronunciation in an EFL context: Teachers’ orientation towards nativeness and intelligibility. Language Assessment Quarterly 14(1), 54-68.

Eide, Kristin M. & Hjelde, Arnstein (2012). ”Vi va spost te å lær engelskt, da veit du” – litt om suppose(d) og modalitet i amerika-norsk. Norsk lingvistisk tidsskrift 30(2), 338-364.

Eide, Kristin M. & Hjelde, Arnstein (2015). Verb second and finiteness morphology in Norwegian heritage language of the American Midwest. I: Moribund Germanic Heritage Languages in North America: Theoretical perspectives and empirical findings. Brill Academic. (s. 64-101)

Grønn, Berit (2017). Språklige oppdagelsesprosesser i nettbasert veiledning i fremmedspråk. I: Veiledning og oppdagelse. Gyldendal

Grønn, Berit & Christiansen, Ane (2017). Spansk nivå III – nye læringsmuligheter og deltakelse i læringsrom i hverdag og fritid. Nordic Journal of Modern Language Methodology.

Grønn, Berit & Svenhard, Britt W. (2015). Students’ perspectives on Synchronous oral computer-mediated communication (SOCMC). I: The future of education: conference proceedings. Libreria Universitaria. (s. 146-150)

Hagemann, Kristin F. (2014). Subjects and objects in Germanic and Romance. I: Information structure and syntactic change in Germanic and Romance languages. John Benjamins. (s. 295-312)

Hjelde, Arnstein (2012). ”Folkan mine, dæm bare snakka norsk” – norsk i Wisconsin frå 1940-talet og fram til i dag. Norsk lingvistisk tidsskrift 30(2), 183-203.

Hjelde, Arnstein (2015). The rise, spread and migration of Nynorsk. I: Minority languages in Europe and beyond – Results and prospects. Berlin: Logos Verlag. (s. 85-101)

Hjelde, Arnstein (2015). Changes in a Norwegian dialect in America. I: Germanic heritage languages in North America: Acquisition, attrition and change. John Benjamins. (s. 283-298)

Hjelde, Arnstein & Arntzen, Ragnar (2012). Det var en gang en tospråklig gutt som skulle begynne på skolen. Språkvurdering og språkstimulering før skolestart når norsk er andrespråk. Norsk pedagogisk tidsskrift 2012(1), 54-69.

Håkansson, Gisela & Baten, Kristof (2015). The development of subordinate clauses in German and Swedish as L2’s. A theoretical and methodological comparison. Studies in Second Language Acquisition 2015(37), 517-547.

Håkansson, Gisela & Hansson, Kristina (2015). Grammatiske vanskligheder hos børn med sprogforstyrrelse. I: Sprogudvikling og sprogforstyrrelse hos børn. Hogrefe psykologisk forlag. (kap. 8)

Håkansson, Gisela (2014). Språkinlärning hos barn. Lund: Studentlitteratur.

Jansson, Benthe K. (2012). Tidleg start med skriving på begge målformer. I: Skriv! Les! Akademika forlag.

Jansson, Benthe K. & Traavik, Hilde (red.) (2014). Norskboka 2: Norsk for grunnskolelærarutdanning 1-7. Universitetsforlaget.

Jansson, Benthe K. (2017). Rullekaka og kniven. Om skriving i kunst og handverk og mat og helse. I: Ungdomstrinn i utvikling: Skoleutvikling, lesing, skriving og regning – Funn og fortellinger. (s. 85-113)

Jørgensen Annette M. M. (2013). Spanish teenage language and the COLAm-corpus. Bergen language and linguistics studies (BeLLs) 3(1).

Jørgensen, Annette M. M. (2013). La adverbialización con la preposición de: patrones y frecuencias. Dialogía 7, 4-22. (Artículos de lingüística)

Knutsen, Karen P. (2012). Cautionary tale: Young adult literature as an effective textual arena for health risk communication? I: Narratives at risk: Interdisciplinary studies. Waxmann Verlag. (s. 211-239)

Mattson, Anna F. & Håkansson, Gisela (2011). Bedömning av svenska som andraspråk. En analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier. Lund: Studentlitteratur

Mellegård, Ingebjørg M. & Pettersen, Karin D. (2016). Teachers response to curriculum change: balancing external and internal change forces. Teacher Development 20(2), 181-196.

Michelsen, Maja (2016). Mønsterarket som læringsobjekt – Hva lærer et barn av å fylle ut en side i en fargeleggingsbok. Norsk pedagogisk tidsskrift 100(01), 3-14.

Myklevold, Gro A. (2014). Litteratur i klasserommet. I: Fremmedspråksdidaktikk. (s. 180-194)

Stjernholm, Karine (2014). Oslos sosiolingvistiske utvikling, eller en typologisk framstilling av utviklinga i oslomål. Maal og Minne 2014(2), 56-91

Stjernholm, Karine (2015). Two faces of Oslo: A comparative study of sense of place. I: Dimensions of sociolinguistic landscapes in Europe. Materials and methodological solutions. Peter Lang. (s. 77-104)

Svenhard, Britt W. (2016). Decadence revisited in Michael Winterbottom’s Jude. I: States of decadence: On the aesthetics of beauty, decline and transgression across time and space Vol 2. Cambridge Scholars Publishing. (s. 2-20)

Traavik, Hilde & Jansson, Benthe K. (red.) (2013). Norskboka 1: Norsk for grunnskolelærarutdanning 1-7. Universitetsforlaget.

Nyeste doktoravhandlinger

Bøhn, Henrik (2016). What is to be assessed? Teachers’ understanding of constructs in an oral English examination in Norway. Doktoravhandling, Universitetet i Oslo.

Karlsen, Jannicke (2014). Språk og lesing hos minoritetsspråklige barn i barnehage og skole. Faktorer som støtter språk og lesing på andrespråket hos barn med urdu/panjabi som morsmål. En longitudinell oppfølging fra barnehage til andre klasse. Doktoravhandling, Universitetet i Oslo.

Michelsen, Maja (2016). Teksthendelser i barns hverdag. En tekstetnografisk og sosialsemiotisk studie av åtte barns literacy og deres meningsskaping på Internett. Doktoravhandling, Universitetet i Oslo.

 

PÅGÅANDE FORSKINGSPROSJEKT I VÅRE FAGMILJØ: