Digital praksis

 

Jeg vil i dette blogg innlegget ta for meg artikkelen <<Høy skjermbruk kan hemmes barns utvikling>>

Artikkelens forfatter er Hedda Stabell.

Høy skjermbruk kan hemme barns utvikling (forskning.no)

Argumenter forfatteren bruker om barn som bruker mye skjerm kan få vansker med å forstå følelser, er at bruk av skjerm kan gi barn dårligere emosjonell forståelse. I artikkelen handler dette om bruken av skjerm på eget rom.

Slik det kommer frem i artikkelen er at mer skjermtid hos et barn, gir mindre tid til å skape gode relasjoner med andre mennesker og at der blir lite sosial interaksjon for barnet.

Skjermer bør ikke være en barnevakt blir brukt som et argument.

Det kommer frem at det er forskjeller på hvordan jenter og gutter blir påvirket av høy grad av skjerm.tid. Hos jenter kan dette medføre at emosjonsforståelsen blir lavere.  Grunnet til dette kan være at jenter har mer behov for sosial interaksjon enn gutter.

Ved gaming kom det frem at gutters emosjonsforståelse får en effekt, men dette gjaldt ikke blant jenter.

Barn som sitter på eget rom med skjerm, bidrar til færre aktiviteter sammen med hele familien.

Jeg vil se nærmere på argumentene det at barn får en dårligere emosjonell forståelse ved skjermbruk, skjermer bør ikke være barnevakt og at skjermbruk på eget rom er forbundet med færre familieaktiviteter.

Teknologien den har kommet for å bli og den er stadig i forandring. Jeg mener at barn trenger voksne som er til stede i barns bruk av skjerm. Den voksende bær være lyttende for barn flest kan se ut til å mestre teknologien. Men allikevel trenger barn en som svarer på spørsmål som er støttende i barns utforskning innen det digitale. (Bølgen 2018) Den voksne viser interesse for hva barnet ser på. Dette kan bidra til gode samtaler, refleksjoner og tilrettelegging av emosjonsforståelsen. Det er viktig å nevne at digital teknologi skal ikke erstatte eller komme i tillegge til noe annet, men det skal være med på tilføre ny læring blant annet.  Som en støttende og veiledende voksen skal man huske på å utøve god digital dømmekraft. (Bølgen 2018).

Ved å flytte skjermtiden ut av sitt eget rom og ut i et felles rom sammen med resten av familien. En skjerm kan by på mange aktiviteter sammen. Det finnes spill man kan spille sammen.  Det er hyggelig å sette av tid til å se en film sammen som en familie.

 

Det er viktig å gi barn et godt grunnlag for bruk av digitale kompetanse. Det er barna selv som skal være produsenter av de digitale omgivelsene de befinner seg i.

 

 

Kilder:

Artikkel:  Høy skjermbruk kan hemme barns utvikling (forskning.no)

Bølgan,Bauer Nina 2018. Digital praksis i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget.

 

Digital kompetanse i barnehagen

Veien til dette blogginnlegget startet med en melding på Teams fra min leder om at nå har høgskolen satt opp en nytt studie som heter digital kompetanse.  Jeg kom raskt frem til at jeg ønsker en kompetanseheving innen dette fagfeltet, og med dette starter da min vei på dette studiet.

Jeg har hørt på en podkast der Ingrid og Anita fra Ilabekken barnehage snakker om deres digitale hverdag. Jeg vil i dette innlegget skrive om hvilke begrunnelser de har for deres bruk og hvordan de bruker digitale verktøy i sin barnehage.

Hvilke begrunnelser har de for å bruke digitale verktøy i barnehagen?

Begynnelsen på hvorfor Ilabekken barnehage har fokus på digitale verktøy startet med et ønske om at de ville bli gode på dette. Og de utfordrer hele personalgruppen til å være med. Det ble dannet en IKT- gruppe med en representant fra hver avdeling. Gruppen holder seg oppdatert på siste nytt innen IKT-verktøy. De ønsker å gjøre hverandre gode og løfter hverandre. For å øke kunnskapen må man prøve og feile og gi hverandre tilbakemeldinger, det er de gode på i den barnehagen. De gir hverandre tilbakemeldinger med hode og hjerte.

I podkasten kommer det frem gode begrunnelser for hvorfor denne barnehagen bruker digitale verktøy i sin hverdag.

Barn i dag blir født inn i en digital verden med ipad, smart-telefon og smart-tv og etc. Sveipefingeren er der fra omtrent barnet er født vil nå jeg kunne påstå. Og da er viktig at vi voksne rundt barna er oppdatert og at vi også kan ta imot hjelp fra barna.

Hvordan bruker de digitale verktøy i barnehagen:

En av mange tingene jeg synes er bra med måten barnehagen bruker digitale verktøy, er at det er tilgjengelig for barna gjennom hele dagen. Det blir ikke tatt frem på de voksenes premisser, men når barna ønsker det. Det skal være en like stor del av leken som biler, dukker og etc.

De ansatte fortalte også om måte de brukte et go-pro-kamera. Barna går rundt med kamera på hodet og filmer f.eks. en tur i skogen. Senere på dagen ser man på filmen sammen med barna. I dette ligger det mye god språkstimulering og man får en repetisjon av hva man så og opplevde i skogen. Som det ble sagt i podkasten og, da slipper barna og se en skjerm foran ansiktet på de voksne.

I rammeplanen står det ved bruk av digitale verktøy skal personalet utforske kreativ og skapende bruk av digitale verktøy sammen med barna. (Rammeplan for barnehagen (2017) Kunnskapsdepartementet.)

Det inspirer til videre arbeid med digitale verktøy på min avdeling. Også det de sier i podkasten om hvordan de voksne er til stede og veiledere barna. På denne måten er det barna som blir produsenter.

Ingrid og Anita oppfordret til å starte i det små. Det er viktig å få med hele personalgruppen på bruken av digitale verktøy.  Så må man finne ut av hvilke verktøy som passer for vår barnehage. Dette er noe barn og voksne vil få godt utbytte av i den digitale verden vi i dag lever i.