Digital praksis

 

Jeg vil i dette blogg innlegget ta for meg artikkelen <<Høy skjermbruk kan hemmes barns utvikling>>

Artikkelens forfatter er Hedda Stabell.

Høy skjermbruk kan hemme barns utvikling (forskning.no)

Argumenter forfatteren bruker om barn som bruker mye skjerm kan få vansker med å forstå følelser, er at bruk av skjerm kan gi barn dårligere emosjonell forståelse. I artikkelen handler dette om bruken av skjerm på eget rom.

Slik det kommer frem i artikkelen er at mer skjermtid hos et barn, gir mindre tid til å skape gode relasjoner med andre mennesker og at der blir lite sosial interaksjon for barnet.

Skjermer bør ikke være en barnevakt blir brukt som et argument.

Det kommer frem at det er forskjeller på hvordan jenter og gutter blir påvirket av høy grad av skjerm.tid. Hos jenter kan dette medføre at emosjonsforståelsen blir lavere.  Grunnet til dette kan være at jenter har mer behov for sosial interaksjon enn gutter.

Ved gaming kom det frem at gutters emosjonsforståelse får en effekt, men dette gjaldt ikke blant jenter.

Barn som sitter på eget rom med skjerm, bidrar til færre aktiviteter sammen med hele familien.

Jeg vil se nærmere på argumentene det at barn får en dårligere emosjonell forståelse ved skjermbruk, skjermer bør ikke være barnevakt og at skjermbruk på eget rom er forbundet med færre familieaktiviteter.

Teknologien den har kommet for å bli og den er stadig i forandring. Jeg mener at barn trenger voksne som er til stede i barns bruk av skjerm. Den voksende bær være lyttende for barn flest kan se ut til å mestre teknologien. Men allikevel trenger barn en som svarer på spørsmål som er støttende i barns utforskning innen det digitale. (Bølgen 2018) Den voksne viser interesse for hva barnet ser på. Dette kan bidra til gode samtaler, refleksjoner og tilrettelegging av emosjonsforståelsen. Det er viktig å nevne at digital teknologi skal ikke erstatte eller komme i tillegge til noe annet, men det skal være med på tilføre ny læring blant annet.  Som en støttende og veiledende voksen skal man huske på å utøve god digital dømmekraft. (Bølgen 2018).

Ved å flytte skjermtiden ut av sitt eget rom og ut i et felles rom sammen med resten av familien. En skjerm kan by på mange aktiviteter sammen. Det finnes spill man kan spille sammen.  Det er hyggelig å sette av tid til å se en film sammen som en familie.

 

Det er viktig å gi barn et godt grunnlag for bruk av digitale kompetanse. Det er barna selv som skal være produsenter av de digitale omgivelsene de befinner seg i.

 

 

Kilder:

Artikkel:  Høy skjermbruk kan hemme barns utvikling (forskning.no)

Bølgan,Bauer Nina 2018. Digital praksis i barnehagen. Bergen: Fagbokforlaget.

 

stinehol