Informasjon om oppgaven

Hvorfor gruppeoppgave? Denne delen av studieforberedende uke er ment å illustrere en mye brukt arbeidsform og en prosess der skal en komme fram til noe faglig sammen. I studiene dere har søkt vil gruppearbeidet være knyttet til ulike læringsmål. Vi har valgt å la fagstoffet illustreres av tre bilder og oppfordrer dere til å lage en problemstilling med utgangspunkt i ett av disse.

Nærmere om problemstillingen:
Dere har stor frihet når det gjelder å velge en problemstilling! Den kan være knyttet til det studiet dere har valgt – eller til helt andre områder. Til hjelp i arbeidet med å lage en problemstilling tar vi med denne oversikten som viser hvordan ulike spørsmålsformer knytter seg til henholdsvis fakta, forklaringer, vurderinger eller handling:

 

Faktaspørsmål Gir grunnleggende begreper og informasjon. Spørsmål: Hva / Hvor/ Hvem er…? Hvordan virker…?
Forklaringsspørsmål Forklarer sammenhenger. Spørsmål: Hvorfor er det slik at…?
Vurderingsspørsmål Avdekker synspunkter og holdninger. Spørsmål: Hva synes vi om…? Hvilken holdning har vi til…?
Handlingsspørsmål Sporer til handling. Spørsmål: Hva kan vi gjøre for å…?

 

Hvordan arbeide med problemstillingen?
Gjennom uka skal dere skal finne fagstoff til problemstillingen og samle dette. Fagstoffet samles og kommenteres gjennom drøftinger i gruppa. Dere kan lete på nettet, i biblioteket eller snakke med en fagperson som kan noe om det dere ønsker å belyse. Alle skal delta i gruppearbeidet, enten ved å finne fram materiale, drøfte det, arbeide med hvordan stoffet skal legges fram eller presentere på fredag. Dvs alle trenger ikke gjøre alt, men alle skal gjøre noe.

Hver dag kommer det en veileder innom gruppa. Samle opp spørsmål for veiledning.

Hvordan skal gruppearbeidet avsluttes? Fredag får hver gruppe mellom 10 og 15 minutter til å legge fram sitt arbeid. Det kan være et muntlig framlegg, en presentasjon via for eksempel power point, en veggavis, en poster etc.

Hver gruppe får respons på sitt framlegg av en av de andre gruppene.

Lykke til med arbeidet!