Læreplanen

Læreplanen om programmering

Vi tar utgangspunkt i den informasjonen som ligger på Utdanningsdirektoratets sider om programmering. Lenken viser til et hefte som omhandler programmering: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/digitalisering/algoritmisk-tenkning/

Programmering, slik det er brukt  i dokumentet overfor, omfatter mer enn å bare skrive programkode som kan kjøres på en datamaskin. Det inkluderer også prosessen med å komme fram til denne koden. Det vil si prosessen fra å identifisere et problem og tenke ut mulige løsninger på problemet, til å skrive kode som kan forstås av en datamaskin, og å feilsøke og kontinuerlig forbedre denne koden.

Sammen med programmering, brukes begrepet algoritmisk tenking. I matematikkfaget inngår algoritmisk tenking i kjernelementet Utforsking og problemløsing. Utforsking i matematikk handlar om at elevane leiter etter mønster, finn samanhengar og diskuterer seg fram til ei felles forståing. Elevane skal leggje meir vekt på strategiane og framgangsmåtane enn på løysingane. Problemløysing i matematikk handlar om at elevane utviklar ein metode for å løyse eit problem dei ikkje kjenner frå før. Algoritmisk tenking er viktig i prosessen med å utvikle strategiar og framgangsmåtar for å løyse problem og inneber å bryte ned eit problem i delproblem som kan løysast systematisk. Vidare inneber det å vurdere om del problema best kan løysast med eller utan digitale verktøy. Problemløysing handlar òg om å analysere og forme om kjende og ukjende problem, løyse dei og vurdere om løysingane er gyldige.

På Utdanningsdirektoratets sider kan du også laste ned denne plakaten som viser hva algoritmisk tenking er: https://www.udir.no/globalassets/filer/bilder/algoritmisk-tenkning/plakat-algoritmisk-tenkning_a3fersken.pdf

Kompetansemål relatert til programmering på ungdomstrinnet

  • 8. trinn: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne utforske hvordan algoritmer kan skapes, testes og forbedres ved hjelp av programmering
  • 9. trinn: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne simulere utfall i tilfeldige forsøk og beregne sannsynligheten for at noe skal inntreffe, ved å bruke programmering
  • 10. trinn: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne utforske matematiske egenskaper og sammenhenger ved å bruke programmering.