Verdenscafe med 1., 2. og 3. klasse ved IPL!

Ideate 

PÅ grunn av workshopen befinner nå gruppen seg i ideate i Design thinking prosessen og her gjelder det å komme med så mange ideer som overhodet mulig. Slik at vi har et bredt spekter og velge i når vi skal spisse det inn.
Vi har så langt gjennomført to prosesser som handler om å produsere mange ulike ideer. Brainstorming og ideutviklingskart, men gruppen har valgt å kjøre en hybrid løsning av disse de går veldig inn i hverandre.  Begge har som fokus og være positiv til den andres ideer slik at det er lettere å bygge videre på ideene som kommer opp. 

 

Six thinking hats er noe vi brukte i etterkant for å evaluere ideene som dukket opp for å finne ut av hva som er realistisk og hva som ikke er realistisk og gjennomføre. Evalueringsmetoden deles opp i seks ulike faser: prosess, kreativitet, fakta, følelser, fordeler og negativitet. Det er ikke noe spesifikk rekkefølge dette må gjennomføres i. Gjennomføringen hjalp oss å få et bedre innblikk i hva som manglet på ideene våre og hva vi må finne mer ut av for å realisere de ulike konseptene.  

Planen fremover er nå å fortsette med å utvikle ideene vi har kommet frem til å gjøre enda mer søking for å finne ut av hva som allerede eksisterer, slik at vi skaper enda mer troverdighet og realisme rundt konseptene vi utvikler.  

 

Define 

For å få bedre forståelse av hvilke behov, ønsker og spørsmål vi skal bygge ideene og konseptene på, var det imperativt at vi utviklet og konstaterte problemstillinger som definerte den videre rollen i prosjektet.  Enkelte kontrollspørsmål vi stilte oss selv i denne prosessen var å kartlegge om prosessen beveger seg i riktig retning: «Forstår vi hva kunden spør om?», «Vet kunden hva de vil ha?» og «Kan vi levere etter kundens forventninger?». Om disse spørsmålene kan besvares vil resultatet trolig bli optimalt og skreddersydd til kunden (Brondy & Kaźmierczak, 2017, s. 250).

Workshop.

I samarbeid med studenter fra 1,2 og 3. klasse ved innovasjon og prosjektledelse har vi nå gjennomført en kreativ workshop. Workshopen ble gjennomført for å danne en bedre forståelse av studentenes ønsker, behov, tanker og ideer, vedrørende utviklingen av Fredrikstad.

Vi benyttet oss av den sosiale og kreative metoden, Verdenscafe. Metoden legger til rette for dialog og diskusjon rundt ønskede problemstillinger. Metoden ga oss innsikt og perspektiver, som var nødvendig for gjennomføring av ideutviklingsfasen. Vi gjennomførte verdenscafeen med tre bord, fordelt på 12 studenter. På hvert av bordene satt en «bordleder» fra prosjektgruppen som noterte og støttet diskusjonen. Problemstillingene ble deretter diskutert i intervaller på 15 minutter. Selve verdenscafeen varte i 1 time, hvor 45 minutter ble satt av til å arbeide. For å ivareta «cafestemningen», ble det servert saft, kake og vafler, i og mellom rundene. Ideen stammer fra metoden, hvor vi gjennom cafeens gode smaker, lave forventinger og trygge rammer styrker den psykologiske tryggheten til deltakerne. (Klev & Levin, 2021, s. 196).

For å maksimere effekten av verdenscafeen valgte vi å gjennomføre metoden med en ny vri. Istedenfor å kun belage oss på en overordnet problemstilling, valgte vi å bruke tre ulike problemstillinger, fordelt på tre ulike bord. Dette gjorde vi i håp om å bygge et sterkere datagrunnlag. Denne endringen ga både positive og negative konsekvenser for resultatet av workshopen. På den ene siden fikk vi muligheten til å hente inn en større differerende mengde data, men på den andre siden var studentene nødt til å sette seg inn i/ forstå nye problemstillinger på kort tid. Mer tid til forståelse, førte til mindre tid til metodeutførelse, som kan ha resultert i lavere kvalitet.

Hva hadde vi gjort annerledes hvis vi kunne gjort det igjen?

Ved en ny gjennomføring verdenscafeen, burde vi legge inn lengre pauser og sette av mer tid til forståelse av hver problemstilling.

For å ikke sette rammer på kreativiteten til deltakerne valgte vi å ikke gi en detaljrik presentasjon av prosjektet. Introduksjonen ble derfor litt vel kort, som resulterte i at vi brukte en del tid i oppstarten av diskusjonen på å svare på en del byggetekniske spørsmål. I retrospekt er det ikke sikkert at rammene for kreativitet hadde vært påvirket, hvis vi fremført en mer detaljert presentasjon om oppgaven og de byggetekniske funksjonene. Kan hende dette hadde økt verdien av resultatet.

 

tomagnus