tanker i ettertid

 

 

I alle oppgaver som belager seg på flere enn en person for å kunne løses, er det en selvfølgelighet at dette også stiller noen krav hva gjelder evne til å samarbeide og tilpasse seg andre. Dette er en tanke vi gikk inn i prosjektet med, og som vi har tatt med oss underveis da det ville være relevant for prosjektets fremgang.  At vi i prosjektets startfase, og med utgangspunkt i at vi heller ikke tidligere hadde samarbeidet i andre prosjekter i studiet brukte mye tid på å lære hverandre å kjenne, og å tilpasse roller, ansvar og oppgaver basert på disse. Dette ga slik vi ser det en grobunn og et utgangspunkt for et godt samarbeid i startfasen.

gjennom det tette samarbeidet vi hele veien har hatt og kjennskapen vi har utviklet til hverandre underveis som prosjektet har gått sin gang har slik vi ser det ført til at vi har kunnet både oppdage forskjellige styrker og egenskaper hos hverandre som vi begge har vært flinke til å spille på og som hele veien har sikret en kontinuerlig fremgang i prosjektet.

Etter snart fullført utdanning på IPL, er en fellesnevner som har gått igjen alle tre årene og på tvers av de ulike fagene, evnen til å kunne samarbeide med andre.  vesentlig for oss hele veien har vært å ta med oss denne faktoren inn i samarbeidet for å sikre fremgang i prosjektet.

I evnen til samarbeid i denne settingen for oss belaget seg på både faktorer som å lytte til hverandres perspektiver, være observante på hverandres egenskaper og å trekke disse inn i prosjektet der de kunne være relevante. Vi har også vært flinke til å rose hverandre underveis mer enn vi har kritisert, noe som igjen slik vi ser det underveis i prosjektet har bidratt til å skape en trygg atmosfære og bidratt til å få frem det beste av oss selv.  Ved at vi tidlig fokuserte på å etablere en trygg atmosfære innad i teamet, gjorde til at det også ble enklere for oss å ta opp ting med hverandre, og å håndtere konflikter underveis, da tryggheten innad i teamet og tilliten til hverandre har gjort det enklere både og gi, men også å motta tilbakemeldinger underveis.

Nå i prosjektets sluttfase er det gøy for oss å se hvilke paralleller som kan dras ift hva vårt utgangspunkt for prosjektet var og hva oppdragsgiver ønsket. Overordnet sett ønsket oppdragsgiver en manual tilpasset dem og med utgangspunkt i samhandling og kreative metoder. Allikevel ble det essensielt for oss og et stort fokusområdet under prosjektet å bistå med å skape det klimaet som skulle til for å oppnå dette, og de overnevnte punktene ble sånn sett helt gjeldende for å få dette til.

På mange måter kan sluttproduktet i form av manualen og hva vi har føler vi har fått til i løpet av den relativt korte tiden vi har jobbet med prosjektet, ses i sammenheng med fokuset vi hele veien har hatt på å skape en atmosfære både for oss selv og for oppdragsgiver, og ville ikke kunne oppnås uten dette.

 

 

Ved veis ende

Gjennom månedene vi har jobbet med bachelor oppgaven, og gjennom det tette samarbeidet med ARE treindustrier underveis har vi som studenter fått erfare hvordan teorien vi gjennom snart tre år på høgskolen har tilegnet oss får sitt utspring i praksis.

For oss nå i prosjektets sluttfase er det interessant å se hvordan begge parter underveis i prosjektet har påvirket og inspirert hverandre gjennom den ulike kompetansen både vi og oppdragsgiver har.

For ARE har dette gitt en ny forståelse og erfaring for viktigheten av å bryte siloene og fokusere på samhandling med utgangspunkt i kreative metoder, som igjen har resultert i at metodene vi utviklet for ARE gjennom workshopene vi holdt, allerede er tatt i bruk i andre workshop settinger internt. Det er også meldt en interesse av enkelte av gruppas medlemmer vedrørende det å fasilitere og lede fremtidige workshoper, noe som for oss i prosjektgruppa er gode nyheter da et av de store målene helt fra prosjektets start var at konseptet og den nye tilnærmingen til å jobbe sammen skulle bli selvbærende og styres internt.

For oss i prosjektgruppen har det både vært lærerikt og spennende både å følge ARE som organisasjon og hvordan denne drives, samtidig som det har vært lærerikt å snakke med mennesker som har en ekspertise innen et felt som vi selv ikke innehar. For undertegnede ga de mange samtalene vedrørende tre, trekonstruksjoner og byggeprosesser inspirasjon til å starte et eget mikro byggeprosjekt : )

   

 

Omvisning i produksjonen

Gjennom arbeidet med bachelorprosjektet i ARE Treindustrier, har en vesentlig del av vår prosess vært å bygge innsikt og kunnskap om bedriften, og hvordan de jobber sammen, for å best mulig kunne bistå dem med å nå sitt mål.

ARE Treindustrier har siden prosjektets oppstart ytret et behov, for bistand til å strukturere prosessene for idéutviklingsfasen, for nye produkter, og en kreativ tilnærming til dette, med utgangspunkt i samhandling på tvers av ulike roller og ansvarsområder internt.

For oss har en viktig faktor underveis i prosjektet vært å snakke med, og tilegne oss kunnskap underveis, gjennom å snakke med arbeiderne i de ulike sektorene, i ARE treindustrier.

For en tid tilbake var det gjengen på produksjonen i Askim,  som satte av god tid til en grundig omvisning, for en nysgjerrig student 🙂