tanker i ettertid

 

 

I alle oppgaver som belager seg på flere enn en person for å kunne løses, er det en selvfølgelighet at dette også stiller noen krav hva gjelder evne til å samarbeide og tilpasse seg andre. Dette er en tanke vi gikk inn i prosjektet med, og som vi har tatt med oss underveis da det ville være relevant for prosjektets fremgang.  At vi i prosjektets startfase, og med utgangspunkt i at vi heller ikke tidligere hadde samarbeidet i andre prosjekter i studiet brukte mye tid på å lære hverandre å kjenne, og å tilpasse roller, ansvar og oppgaver basert på disse. Dette ga slik vi ser det en grobunn og et utgangspunkt for et godt samarbeid i startfasen.

gjennom det tette samarbeidet vi hele veien har hatt og kjennskapen vi har utviklet til hverandre underveis som prosjektet har gått sin gang har slik vi ser det ført til at vi har kunnet både oppdage forskjellige styrker og egenskaper hos hverandre som vi begge har vært flinke til å spille på og som hele veien har sikret en kontinuerlig fremgang i prosjektet.

Etter snart fullført utdanning på IPL, er en fellesnevner som har gått igjen alle tre årene og på tvers av de ulike fagene, evnen til å kunne samarbeide med andre.  vesentlig for oss hele veien har vært å ta med oss denne faktoren inn i samarbeidet for å sikre fremgang i prosjektet.

I evnen til samarbeid i denne settingen for oss belaget seg på både faktorer som å lytte til hverandres perspektiver, være observante på hverandres egenskaper og å trekke disse inn i prosjektet der de kunne være relevante. Vi har også vært flinke til å rose hverandre underveis mer enn vi har kritisert, noe som igjen slik vi ser det underveis i prosjektet har bidratt til å skape en trygg atmosfære og bidratt til å få frem det beste av oss selv.  Ved at vi tidlig fokuserte på å etablere en trygg atmosfære innad i teamet, gjorde til at det også ble enklere for oss å ta opp ting med hverandre, og å håndtere konflikter underveis, da tryggheten innad i teamet og tilliten til hverandre har gjort det enklere både og gi, men også å motta tilbakemeldinger underveis.

Nå i prosjektets sluttfase er det gøy for oss å se hvilke paralleller som kan dras ift hva vårt utgangspunkt for prosjektet var og hva oppdragsgiver ønsket. Overordnet sett ønsket oppdragsgiver en manual tilpasset dem og med utgangspunkt i samhandling og kreative metoder. Allikevel ble det essensielt for oss og et stort fokusområdet under prosjektet å bistå med å skape det klimaet som skulle til for å oppnå dette, og de overnevnte punktene ble sånn sett helt gjeldende for å få dette til.

På mange måter kan sluttproduktet i form av manualen og hva vi har føler vi har fått til i løpet av den relativt korte tiden vi har jobbet med prosjektet, ses i sammenheng med fokuset vi hele veien har hatt på å skape en atmosfære både for oss selv og for oppdragsgiver, og ville ikke kunne oppnås uten dette.