Om SKuL

SKuL – Skole, kunnskap & lærerutdanning

Dagens kunnskapssamfunn har omfattende forventninger til framtidige lærere, noe som igjen krever forskningsbaserte og profesjonsrettede grunnskolelærerutdanninger. Det overordnede målet for satsingsområdet er å bidra med forskning som skal forberede og styrke de nye grunnskolelærerutdanningene. Satsingsområdet er avdelingsovergripende, og inkluderer forskere fra Avdeling for lærerutdanning, Avdeling for økonomi, samfunnsfag og språk og Avdeling for informasjonsteknologi ved Høgskolen i østfold.

Den overordnede problemstillingen for satsingsområdet er:

Hvordan kan fag, fagdidaktikk, pedagogikk, profesjons- og forskningsorientering bidra til å styrke kunnskapsutvikling i skole og grunnskolelærerutdanning?

Valget av en slik bred problemstilling er nødvendig siden kunnskapsutvikling for en 5-årig grunnskolelærerutdanning må gå på tvers av fagdisipliner og forskningstradisjoner. Gitt at grunnskolelærerutdanning fordrer en kompleks integrering av fag, fagdidaktikk, pedagogikk og praksis, må forskningen som skal ligge til grunn for utdanningen, være tverrfaglig.

Satsingsområdet organisert i tre «arbeidspakker» (WP 1-3) med hvert sitt sett av forskningsspørsmål og delprosjekter. I disse arbeidspakkene konkretiseres og operasjonaliseres også den brede overordnede problemstillingen. Hver arbeidspakke er igjen delt inn i tre deler:

WP1: Realfag/matematikk
WP 1.1 Lærernes og grunnskolelærerstudentenes kunnskapstilegnelse i matematikk
WP 1.2 Lærerstudenter implementerer naturvitenskapelig tenke- og arbeidsmåte i praksis
WP 1.3 Programmering som fag og pedagogisk verktøy i grunnskolen
WP2: Språkdidaktikk
WP 2.1 Språk i skolen
WP 2.2 Flerspråklighet og andrespråkstilegnelse
WP 2.3 Språk, litteratur, kultur og samfunn
WP3: Kunnskapsprosesser
WP 3.1 Profesjonskunnskap i endring – innhold, kvalitet og effektivitet av norsk (lærer)utdanning
WP 3.2 Forskningsbasert lærerutdanning
WP 3.3 Arbeidsmåter i ny lærerutdanning: samarbeid og samhandling mellom lærerutdanning og praksisfelt

Satsingsområdet har som mål å utvikle en infrastruktur og en nettverksorganisering som kan gjøre forskere ved HIØ i stand til å integrere, syntetisere og videreutvikle forskningsfeltet. Organisering av satsingsområdet vil skape møteplasser hvor de ulike prosjektene også treffes på tvers av arbeidspakkene.  Dette kan igjen gjøre det mulig å utvikle nye flerfaglige prosjekter og å se forbindelser mellom fagområdene som er representert i satsingsområdet.

Kjernedeltakere

WP 1: Realfag/matematikk

 • Førsteamanuensis Odd Tore Kaufmann (leder); LU
 • Førsteamanuensis Camilla B. Halstvedt, LU
 • Førstelektor Marianne Maugesten, LU
 • Høyskolelektor Monica Nordbakke, LU
 • Førstelektor Jan Høiberg, IT
 • Førsteamanuensis Harald Holone, IT
 • Stipendiat Sanna Erika Forsström, IT/LU
 • Stipendiat Hege Marie Poulaki Mandt, LU

 

WP 2: Språk, kultur og litteratur

 • Førsteamanuensis Åshild Søfteland (leder), LU
 • Førstelektor Camilla Bjørke (leder), ØSS
 • Dosent Arnstein Hjelde, LU
 • Førsteamanuensis Karine Stjernholm, LU
 • Førsteamanuensis Kristin Hagemann, ØSS
 • Førsteamanuensis Marcus Axelsson, LU
 • Stipendiat Gro Anita Myklevold v/USN, tilknytta ØSS
 • Stipendiat Linda Evenstad Emilsen, LU

 

WP 3: Kunnskapsprosesser i grunnskole og grunnskolelærerutdanning

 • Førsteamanuensis Hilde Afdal (leder), LU
 • Dosent Rolf Baltzersen, LU
 • Professor Roger Sträng; LU
 • Førsteamanuensis Fred Carlo Andersen, LU
 • Dosent Roald Jensen, LU
 • Førstelektor Kari Spernes, LU
 • Høgskolelektor Reidunn Hoff-Jensen