Avslutningskonferanse SKuL 12.06. 2019

Tidspunkt: 12. juni 2019, kl. 09-15

Sted: Høgskolen i Østfold, campus Halden

Om konferansen: Arbeidet i det institusjonelle satsingsområde Skole, kunnskap og lærerutdanning (SKuL) avsluttes til sommeren 2019. På denne konferansen vil det bli en keynote foredrag, samt presentasjon av noen sentrale forskningsarbeider som har blitt publisert i satsingsområde.

Mer informasjon kommer snart!

SKuL seminar 19.03: Å skrive litteraturoversikt i vitenskapelige artikler

Tid: 19. mars, kl. 11.30-15.00. Vi starter med felles lunsj.

Sted: VIP kantina, Halden.

Påmelding innen 12.03: HER

Om seminaret: Når man skal skrive vitenskapelige artikler, er det svært viktig å kjenne til tidligere forskning på feltet. De fleste nasjonale og internasjonale tidsskrifter forventer at en artikkel skal inneholde en litteraturoversikt eller litteraturgjennomgang (review). En litteraturgjennomgang gir en oversikt over tidligere forskning, identifiserer bidraget i din artikkel (kunnskapshullet) og gir deg som forfatter mulighet til å debattere med tidligere forskning. Dette seminaret vil tematisere ulike faser i arbeidet med litteraturoversikter og ulike former for oversikter. Det blir gitt en rekke praktiske eksempler på alt fra ulike type søk, ulike former for systematisering og fremstilling og hvordan litteraturgjennomgangen kan brukes til å situere og legitimere eget bidrag.

Foredragsholder/seminarleder: Førsteamanuensis Hege Hermansen, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo

SKuL seminar 20.02: Lesing av kvantitative tekster

Tid: 20. februar, kl. 11.30-15. Vi starter med felles lunsj.

Sted: Vip- kantina

Påmelding innen 13.02: HER

Om seminaret: Det meste av kvantitativ forskning som publiseres i vitenskapelige tidsskrifter følger en overordnet mal og utforming. Det samme gjelder de spesifikke delene i metode-del og resultat-delen der statistiske analyser blir presentert. I seminaret vil det bli diskutert hvordan målemetoder presenteres og betydningen av styrker og svakheter av disse men hovedvekten vil ligge på resultatpresentasjon og slutningsstatistikk og de påfølgende tolkinger i diskusjonsdelen av artiklene.

Foredragsholder/seminarleder: Professor Anders Nordahl-Hansen, avdeling for lærerutdanning

SKuL seminar 7. desember, kl. 9-14

Fredag 7. desember fra kl. 9-14 arrangeres semesterets SKuL seminar hvor den nyeste forskningen til kjernedeltakerne i SKuL presenteres. Syv arbeider innenfor fokusområdene språkdidaktikk, realfag/matematikk og kunnskapsprosesser i skole og lærerutdanning blir presentert og diskutert på seminaret .

Sted: VIP kantina

Lunsj blir servert til alle som er påmeldt innen 03.desember!

Påmelding  

Program 

09.15-09.45      Åshild Søfteland & Linda Evenstad Emilsen: «Å tilegne seg norsk som andrespråk i et dialektparadis»

09.45- 10.15       Marianne Maugesten: «God matematikkundervisning på småskoletrinnet»

10.30- 11.00     Roger Sträng : «Principal and Servant. A study of female leadership in a primary school»

11.00- 11.30    Camilla Bjørke: «Metakognisjon i språklæring og –undervisning»

11.30-12.00      LUNSJ

12.00 – 12.30    Hilde Afdal, Kari Spernes & Reidun Hoff-Jenssen: «Critical reading as a social activity for the purpose of academic and professional learning in teacher education»

12.30- 13.00     Odd Tore Kaufmann: «Hvordan bruker elever på ungdomstrinnet programmering og matematikk til å løse et konkret problem? En case studie av en gruppe på tre elever»

13.15 – 13.45   Karine Stjernholm: «Variasjon som virkemiddel – hiphop, språkvalg og identitetskonstruksjon»

13.45- 14.00   Oppsummering og avslutning

VEL MØTT!

 

 

SKuL SEMINAR 14. november, kl. 11.30-15: Valg og bruk av metode i empirisk forskning

Tidsramme: 14. november 2018, kl. 11.30-15. Vi starter med felles lunsj.

Rom: E1-059

Påmelding:  HER

Påmeldingsfrist: Fredag 09. november

Om seminaret: Det finnes som kjent en rekke ulike forskningsmetoder. Seminaret gir en overblikk på ulike metodiske tilnærminger; kvantitative-, kvalitative- og mixed methods tilnærming. Fordeler og ulemper med ulike metoder drøftes i det de knyttes til aktuelle problemstillinger.

Seminardeltakerne oppfordres til å ta med en aktuell problemstilling (gjerne fra et planlagt forskningsprosjekt) med henblikk på å diskutere metodebruk.

Seminaransvarlig: Professor Rune Andreassen, avdeling for lærerutdanning

SKuL SEMINAR 31. oktober 2018 : Fra idé til forskningsprosjekt – om å komme i gang med forskning

Tidsramme: 31. oktorber 2018, kl. 11.30-15. Vi starter med felles lunsj.

Påmelding: Innen 26. oktober 2018 HER

Rom: VIP – kantina

Om workshopen: Er det nytt for deg dette med forskning? Eller trenger du hjelp til å realisere en idé til et forskningsprosjekt. Dette er et lav-terskeltilbud og «prosjekt» kan i denne sammenheng også bety en publikasjon! Alle hjertelig velkommen! Du ta med deg en eller flere ideer (minimum 2-3 linjer på et ark) til et forskningsprosjekt og være forberedt på å kort presentere denne/disse for gruppen. Mål, design, metode, bruk av teori og organisering av prosjektene vil bli diskutert både gruppevis og i plenum. Målet med seminaret er å bli i stand til starte arbeidet med å utviklet små kvalitativt gode forsknings prosjekt.

Workshop ledere: Førsteamanuensis Odd Tore Kaufmann og professor Hilde Wågsås Afdal

SEMINAR 10. oktober 2018: Hva er en teori og hva skal vi med den? Om teori og teoretisering i empirisk forskning.

Tidspunkt:10. oktober kl. 11.30 – 15.00. Det serveres lunsj!

Rom: VIP kantina

Påmelding: innen 3. oktober HER

Om seminarets innhold: Teori kan være så mangt, og det er mange ulike tradisjoner når det gjelder teoribruk og teoretisering i empirisk forskning. Seminaret gr først og fremst en oversikt over ulike forståelser av teori. Deretter drøftes ulike former for bruk av teori og teoretisering i empirisk forskning.                                                                                     

Seminardeltakere inviteres til skrive en kort skisse(maks en hav side) over et planlagte forskningsarbeid på forhånd som kan presenteres og diskuterer mot slutten av seminaret.

Foredragsholder: Professor Geir Afdal, (professor 2 HIØ, ved avdeling for lærerutdanning)

SKuL seminar – presentasjons av arbeider i satsingsområdet

Hvert halvår arrangerer SKuL et seminar hvor deltakere i satsingsområdet presenterer pågående arbeider. ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN!

Tid: 13. juni 2017, kl. 09.00 -14.00, det serveres lunsj!

Rom: D1-058

Påmelding: Innen 9. juni HER

PROGRAM:

09.15-09.45:  Sanna Forsström: Programmering i matematikkundervisning, – en litteraturgjennomgang

09.45- 10.15: Karine Stjernholm: Nyere talemålsutvikling i Østfold

PAUSE

10.30-11.00: Gro Anita Myklevold & Camilla Bjørke: Det var en gang i et klasserom… –  om bruk av litteratur i begynneropplæringen i engelsk.

11.00- 11.30: Roger Sträng: The School Leader as Ideal Type

LUNSJ

12.00-12.30: Maja Michelsen: Kunsten å være vektløs – identitetskonstruksjon og metaforer i tre barnebøker om seksuelle overgrep

12.30-13.00: Inger Martine Mosfjeld: Barns språkutvikling: Startalder og andrespråkstilegnelse av finitthet i norsk

13.00-13.30: Fred Carlo Andersen: The Sami Experience and Facilitating the Education of Recent Minorities

VEL MØTT!

 

SKuL seminar: Observasjon som vitenskapelig metode, 23. 05, 11.30-15.00:

Tid: Tirsdag 23. mai, kl. 11.30.15.00, det serveres lunsj!

Rom: FU1-063

Påmelding innen 19.05 HER

Seminarinnhold: Seminaret vil gi en innføring/oppdatering i observasjon som vitenskapelig metode med lærerudannere fra alle fagseksjoner som målgruppe. Kurset skal være med på å kvalifisere lærerudannere fra alle typer lærerutdanninger til å veilede studenter i praktisk og vitenskapelig tilnærming til observasjon som metode både på bachelor og master nivå.

Kursholder: Førsteamanuensis Ingrid Reite Christensen, Høgskolen i Sørøst-Norge

SKuL seminar: Hvordan gjøre og skrive en systematisk»literature review». 25.04, 11.30-15

Hvordan gjøre og skrive en systematisk «literature review»?

Tid:  Tirsdag 25. april, kl. 11.30-15, lunsj blir servert!

Sted: E1-042

Påmelding: innen 21. april: HER

Seminarinnhold:

I dette seminaret blir det fokusert på ulike typer litteraturreview og hvordan disse konkret kan gjennomføres. Ulike eksempler på reviews fra utdanningsfeltet blir diskutert:

Noen av disse vil være:

Evans, C. (2013). Making sense of assessment feedback in higher education. Review of educational research83(1), 70-120.

Keelchtermans, G. (2006). Teacher collaboration and collegiality as workplace conditions. A review. Zeitschrift für Pädagogik. 52, 220-237. 18 s.

Mausethagen, S. (2013). A research review of the impact of accountability policies on teachers’ workplace relations. Educational Research Review, 9(1), 16-33.

Prøitz, T. S. (2010). Learning outcomes: What are they? Who defines them? When and where are they defined? Educational assessment, evaluation and accountability22(2), 119-137.

Vangrieken, K., Dochy, F., Raes, E. & Kyndt, E. (2015). Teacher collaboration: A systematic review. Educational Research Review. Vol. 15, 17-40. 24 s.

Kursholdere: Førsteamanuensis Sølvi Mausethagen (HIOA)

og

førsteamanuensis Tine Prøitz (HSN)