Medarbeidersamtale med Kunnskapsdepartementet

Den 8. mai hadde HiØ medarbeidersamtale med Kunnskapsdepartementet (KD), eller etatsstyringsmøte som det kalles. Vi fikk mange gode tilbakemeldinger fra KD på våre resultater i 2015 og de planer og tiltak vi har satt i verk for å videreutvikle høyskolen. Samtidig pekte de på noen utfordringer som vi tar tak i.

Hvordan ble møtet gjennomført?

I alt tre timer var avsatt til vår samtale med KD, som startet med at jeg som styreleder presentere høyskolens utvikling, ambisjoner, strategier og utfordringer innenfor følgende områder: studentgjennomstrømning, fleksibel utdanning (IKT-basert), vitenskapelig publisering, ekstern finansiering, forskningsformidling, femårig lærerutdanning og samarbeid med andre universiteter og høyskoler. Videre hadde vi dialog omkring strategisk utvikling av høyskolen, samt utviklingsavtalen HiØ skal inngå med KD innen 1. januar 2017. Denne utviklingsavtalen vil bli omtalt i et senere blogginnlegg.

HiØ fikk ros

Vi fikk ros for vårt systematiske kvalitetsarbeid med evaluering av studiene. KD påpeker at vi er gode innen digitalisering av studier, og de verdsetter våre pilotprosjekter og studietilbud der vi har som mål å løfte hele staben innen IKT-basert undervisning. Departementet ser at vi er sterke på fremmedspråk og digitalisering og kommenterer at her kan HiØ ta en nasjonal rolle. De ser at vi har god kontroll på økonomien.

Vi fikk tilbakemelding om at styret vårt har god innsikt i høyskolens styrker og svakheter, følger godt med i utviklingen av sektoren og kjenner vår plass i den. HiØ er en stor institusjon og kan fortsette som en selvstendig institusjon. Vårt samarbeid med svenske høyskoler og universiteter blir vurdert som positivt.

Anbefales å ivareta varemerke som profesjonshøgskole

Det ble påpekt at vi må opprettholde vår profil som en profesjonshøyskole og vår gode dialog med arbeidslivet. Dette er vårt varemerke. Når vi skal videreutvikle høyskolen, må vi ha fokus på hva som vil tjene Østfoldsamfunnet i en 5-10 års horisont.

Noen forbedringsområder

De største utfordringene våre er knyttet til studentgjennomstrømning på masterstudiene, vitenskapelig publisering, ekstern forskningsfinansiering og internasjonalisering.

Vår høyskole har relativt god gjennomføring på normert tid på bachelornivået, selv om andelen er noe redusert fra 2014 til 2015. Departementet noterer seg at gjennomføringen på masternivå har økt kraftig i 2015, men at den fortsatt er langt under gjennomsnittet for sektoren. KD påpeker at det er viktig at vi rydder i masterporteføljen med hensyn til om de tilbys på heltid eller deltid. I dag telles studentgjennomstrømning bare på heltidsstudier. Når mange studenter på heltidsstudier i praksis er deltidsstudenter, gir dette dårlige resultater i belønningssystemet til KD.

Andelen utvekslingsstudenter er lav både når det gjelder utreisende og innreisende.

Vi må bli bedre innen forskning

Vi må øke omfanget og kvaliteten på vår vitenskapelige publisering. Samtidig uttrykker KD at det er positivt at vi har tatt tak i utfordringen, og reorganisert FoU-virksomheten med FoU-utvalg, FoU-ledere, organisering av forskningsgrupper, retningslinjer for tildeling av midler m.m. De påpeker også at etableringen av de tre faglige satsingsområder kan bidra til konsentrasjon og styrking av forskningsvirksomheten.

KD kommenterer at inntektene fra Norges forskningsråd viser en stor økning i 2015. Denne økningen er primært knyttet til det ene faglige satsingsområdet (Teknologi-energi-samfunn), og det er positivt at høyskolen har utarbeidet søknader også innen de to andre satsingsområdene.

Fakta om etatstyringsmøte

  • Etatsstyringsmøter gjennomføres med statlige høyskoler og universiteter hvert annet år, mens skriftlig tilbakemelding gis hvert år.
  • Vårt møte ble avholdt 8. mai. Fra HiØ stilte et bredt utvalg fra høyskolestyret samt høyskoledirektøren som er styrets sekretær. På den andre siden av bordet satt ekspedisjonssjef Toril Johanson og fem av hennes direktører og rådgivere.
  • Hensikten med etatsstyringsmøtene har KD beskrevet slik: «Etatsstyringsmøtene skal være en strategisk dialog mellom departementet og institusjonens styre om institusjonens utvikling. Sentrale punkter vil være profil og ambisjoner, strategiske prioriteringer og utfordringer, sett i lys av nasjonale mål og prioriteringer, samt institusjonens resultater og rammebetingelser». Denne beskrivelsen står i vårt tildelingsbrev for 2016. Tildelingsbrevet er KDs årlige styringsdokument som er inndelt i de fire kapitlene 1. Regjeringens prioriteringer, 2. Mål og budsjett for 2016, 3. Andre forutsetninger og krav, 4. Rapportering og resultatoppfølging.
  • Den 29. juni fikk vi skriftlig tilbakemelding fra KD . Denne tilbakemeldingen er gitt på bakgrunn av Årsrapport 2015 for Høgskolen i Østfold, tilstandsrapporten for høyere utdanning 2016, resultatrapporteringen til DBH og dialogen i etatsstyringsmøtet.

 

22.08. 2016

Hans Blom

Hans Blom rektor ved Høgskolen i Østfold