En god jul og et godt nytt år til dere alle!

Illustrasjon av ÅrskavalkadeI går var det vintersolverv og jeg noterer meg at mange nå påpeker at vi går mot lysere tider, ikke bare ved at årets mørkeste dag er tilbakelagt, men også i overført betydning.

Jo, lysere tider er å foretrekke – på alle måter -, samtidig erindrer jeg at vi snakket om lysere tider i overført betydning også for et år siden. Ingen av oss, iallfall ikke jeg må jeg innrømme, hadde vel sett for oss at vi igjen skulle befinne oss i en situasjon hvor vi ble pålagt hjemmekontor, ha hovedvekt digital undervisning, munnbindpåbud, avstands- og antallsbegrensninger. Etter en lang vinter og vår med strenge smitteverntiltak bar sommeren og høsten bud om lysere tider – vaksinasjonsdekningen var god, studentene tilbake på begge studiesteder, og undervisning, veiledning og interaksjon gikk nærmest normalt. Og, det å ha normal drift er viktig på mange måter. Det er selvfølgelig viktig for læring og utvikling i fellesskap, for å forebygge negative konsekvenser for psykisk helse og ensomhetsfølelse, men det er også viktig for å kunne opprettholde et godt servicetilbud, slik som i kantiner og kaffebarer. Til daglig tenker vi kanskje ikke på det, men det at vi ikke har studenter på campus, at HiØ ikke kan driftes normalt, har en direkte betydning for flere mennesker som er en del av vårt utvidede lærings- og studiemiljø. Normalitet er derfor svært viktig, på mange måter.

Meningene om hvilke tiltak som er best er mange, og langt flere nå enn det var i starten av pandemien. Noen studenter har bedt oss avlyse eksamen, sørge for digital hjemmeeksamen, sågar ment vi opptrer uetisk. Andre har takket for at eksamen avholdes som planlagt og ment det er det eneste rette. Enkelte ansatte har uttrykt bekymring, andre har uttrykt at de ikke er spesielt bekymret. Noen har ment at ledelsen burde informert enda mer og enda tydeligere tidligere. Men, hva når situasjonen og tiltaksformuleringene er like uklar for oss som for alle andre? For er det noe vi har fått klar beskjed om fra Kunnskapsdepartementet, så er det at campus skal holdes åpen, eksamen skal gå som planlagt og digital undervisning skal ikke planlegges som et langsiktig tiltak, men fases ut så snart pandemisituasjonen tilsier det. For meg har det vært viktig at de faglige kvalitetsvurderingene skal veie tyngst dersom  smitteverntiltakene gir tilstrekkelig trygghet. Det er ikke lett, ikke alle er enig, men den uenigheten må vi stå i. Vi kan, som våre helsemyndigheter har påpekt, ikke tenke null smitte. Vi må akseptere noe, beskytte de som er i risikogrupper, men samtidig holde samfunnet så åpent som nødvendig.

På tross av pandemi, har det skjedd mye ved HiØ i løpet året som har gått, den første ph.d. søknaden er sendt, ny faglig organisering, ny styringsstruktur og nye ledere. Noen kollegaer har sluttet, andre har har begynt. Et nytt simuleringssenter har åpnet i Fredrikstad, i Halden et nytt future classroom. Det investeres, og skal investeres mye i de nye fakulteter og faglige enheter, investeringer som forhåpentlig vil gi arbeidsglede, en merverdi av å komme på campus, samt gjøre HiØ enda mer attraktivt. Mye trenger bearbeiding, mye trenger å gå seg til, noe må justeres og forbedres. Derfor trenger vi å møtes, derfor trenger vi diskusjonene, derfor trenger vi normalitet. La oss virkelig håpe at årets vintersolverv gir den muligheten.

Takk for all innsats som har vært lagt ned i året som har gått. Takk akkurat til deg for det bidraget du gjør for vårt store fellesskap, for at vi skal ha et godt lærings- og arbeidsmiljø.

Jeg håper hver og en av dere får tid til å nyte rolige dager sammen med venner og familie. Med et lite tilbakeblikk på året som har gått ønsker jeg dere alle en riktig god jul og et godt nytt år. Vi har mye å glede oss over og være stolt av ved HiØ.

Vennlig hilsen

Lars-Petter

 

Vi vet ikke hva som ligger rundt neste sving!

La meg være den første til å si at jeg er møkk lei. Møkk lei pandemiens uforutsigbare vesen. Møkk lei at vi til stadig må bruke tiden på alt annet enn å ha fokus på normal drift, på å møtes for å diskutere  utdanning og forskning, på å ha det hyggelig sammen, på å styrke HiØ’s kontakt og koblinger med samfunnet rundt oss.

Som rektor har jeg de siste, nå nærmere to år, derimot benyttet mesteparten av tiden på håndtere ulike utfordringer knyttet til pandemien. Denne frustrasjonen vet jeg at deles av mange ansatte, så vel som studenter. Og jeg vet det er energitappende. I vår jobbet jeg sammen med kollegaer i et utvalg oppnevnt av Kunnskapsdepartementet for å sikre studentenes mulighet til å få gjennomført studiene. Situasjonen var nemlig slik at vi var underlagt restriksjoner som var så strenge og inngripende på vår drift at nærmere 1000 studenter sto i fare for ikke å få fullført studiene som planlagt. Heldigvis unnslapp vi dette skrekkscenarioet.

Situasjonen høsten 2021 er en helt annen enn det den var høsten 2020. I 2020 hadde vi ingen vaksine. Frykten var at de mest sårbare blant oss, mennesker i risikogrupper og våre eldre, skulle bli alvorlig syke og dø. Den såkalte «dugnadsviljen» var stor. I løpet av det året som har gått har vaksinene kommet og flesteparten av innbyggerne har hatt god oppslutning om denne. Samtidig hadde nedstengningen lært oss noe på samfunnsnivå, på institusjonsnivå og på individnivå. Nedstengningen hadde rammet sårbare grupper i særdeleshet, mange hadde mistet arbeidet eller blitt permittert, studentene rapporterte større grad av ensomhetsfølelse og forringet psykisk helse. Som institusjon hadde vi også lært at nedstengningen og overgang blant annet fra fysisk til digital eksamen hadde negative følger, med økt andel plagiat og saker knyttet til juks. Fra mitt ståsted ligger det, og bør det ligge, en sterk faglig vurdering bak valg av eksamensform, og denne bør igjen henge nøye sammen med målsettingen om å utdanne kandidater med høy faglig kvalitet. Derfor var gleden også stor når tidligere helseminister Bent Høie kunne erklære at samfunnet igjen kunne gjenåpne tidligere i år.

Men, nå er vi her igjen. Igjen øker andelen innlagte på sykehus og på intensivavdelingene, smittekurvene peker oppover og et nytt mutert virus synes å ha fått fotfeste.

Hvordan vurderer vi i HiØ-ledelsen situasjonen vi nå befinner oss i? For det første har vår sektor ikke hatt spesielle tiltak, utover de generelle smittevernrådene – god hånd- og hostehygiene, frem til forrige uke. Ei heller da var tiltakene rettet mot vår sektor spesielt, men det ble innført strengere nasjonale anbefalinger og enkelte sterkere regionale tiltak. I vår region var det kun Moss som ble underlagt de regionale tiltakene, men både Halden- og Sarpsborg kommuner valgte å legge seg på samme nivå. I vårt møte i kriseledelsen den påfølgende morgenen besluttet vi dog å legge begge campus på samme tiltaksnivå. For HiØ’s del var det da primært vurdering av større arrangement, samt økt bruk av hjemmekontor der dette var mulig. Igjen var det ingen spesifikke tiltak rettet mot undervisningsrelatert aktivitet, ei heller eksamen. Viktigheten av å holde normal drift rettet mot studentene og eksamen ble senest understreket i møte med statsråden i går. Samtidig ble det understreket at det kunne komme ytterligere og strengere tiltak, men ingen av oss vet nå hva som ligger rundt neste sving. Kl 19.00 i kveld får vi svaret, og kl. 20.00 møtes kriseledelsen og alle dekaner for å vurdere situasjonen mhp betydning for vår drift. Vi vil så snart det er mulig informere om dette.

Beslutningene som fattes i den fasen vi er nå oppleves vanskeligere enn noen gang. Enkelte er opptatt av at vi skal opprettholde normal drift og aktivitet, er sinte for manglende fysiske tilbud, andre er engstelige og ønsker digital eksamen, er sinte fordi vi har fysiske tilbud, ønsker hjemmetilbud og større nedstengning. Vi ser også at enkelte institusjoner i sektoren har valgt å endre eksamensform frem mot jul. Det har vi ikke valgt å gjøre. Vår vurdering har hele tiden vært å følge de nasjonale, regionale og lokale smittevernråd- og pålegg som vi er underlagt, samtidig som vi ivaretar gode smittevernrutiner internt. Beslutningene nå må balanseres basert på kunnskap om god vaksinasjonsdekning, på kunnskap om kvalitetsmessige aspekter, på kunnskap om negative konsekvenser av nedstengning, men selvfølgelig også basert på menneskelige sider. Vi forstår at hver enkelt vil speile den rådende situasjonen med egne følelser. Samtidig kan ikke våre beslutninger være basert på følelser alene, men vi er etter mitt skjønn avhengige av å følge de faglige råd som våre helsemyndigheter gir, samt de styringssignaler vi får fra Kunnskapsdepartementet.

Hver dag kommer det nye smittetall i fete typer i pressen. Byrådslederen i Oslo gikk denne uken ut og påpekte at medienes ensidige fokus på smittetall er med på å drive unødig frykt i befolkningen https://www.dagbladet.no/nyheter/advarer-mediene/74804162 – samtidig vet vi også fra tidligere at blant de som er vaksinerte og legges inn på sykehus er gjennomsnittsalder høy. Vi vet også at vaksinene gir mildere forløp og hindrer død, men også at de ikke beskytter i så stor grad mot smitte i seg selv. Hoveddelen av de som nå legges inn på sykehus er dog uvaksinerte, yngre aldersgrupper https://www.lommelegen.no/infeksjoner/artikkel/disse-legges-inn-pa-sykehus-med-covid-19/74792636 – igjen er altså budskapet at vaksinasjon er viktig. Jeg vet at enkelte frykter at det å ha studentaktivitet på campus nå kan lede til smitte, men faktum er at vi har hatt liten grad av smittespredning på campus relatert til undervisningsrelatert aktivitet. I de tilfeller hvor smitte har oppstått har dette hovedsakelig oppstått i den private sfære og i situasjoner der studentene har vært tett på hverandre i en lengre tidsperiode og samtidig uten tiltak som eksempelvis munnbindbruk.

Kriseledelsen vurderte på nytt situasjonen i går, både før og etter møte med statsråden. I samråd med dekanene er vi enige om at gjennomføring av eksamen og undervisningsrelatert aktivitet går som planlagt inntil eventuelle ytterligere og forsterkede tiltak fra nasjonale, regionale og/eller lokale myndigheter. Vi ønsker dog å gjøre situasjonen noe enklere for studenter som føler seg usikre. Vi innfører og aksepterer egenmelding som gyldig fraværsdokumentasjon ved eksamen. Dette gjør vi dels for å sikre at studentene ikke trenger å være engstelige for å bruke et eksamensforsøk, men dels også for å unngå unødig press på fastleger og legetjenester for å skrive legeerklæringer. Vi planlegger flere kontinuasjonseksamener og vi innfører også munnbindbruk inn og ut av eksamenslokalene, samt i situasjoner hvor studenten trenger en eller annen form for faglig eller teknisk support underveis i eksamen.

Vi følger situasjonen tett, fra dag til dag, og forbereder oss på å eventuelt måtte endre tiltaksnivå.