Vitenskapelig forurensning er en økende trussel for god vitenskapelig kvalitet

Når innboksen flommer over at tilsynelatende smigrende og attraktive tilbud om alt fra internasjonale presentasjoner til inviterte tidsskriftspublikasjoner krever det et våkent og kritisk blikk for å skille ut det seriøse. For forskere på et tidlig stadium av karrieren kan det være særlig utfordrende.

Fra det tidspunktet hvor jeg publiserte min første vitenskapelige artikkel har jeg daglig mottatt et stort antall henvendelser som reklamerer med blant annet «rask publisering» «fantastiske muligheter» og «stort internasjonalt publikum». Det som også kan fremstå ekstra problematisk er at henvendelsene ofte er formulert med en personlig «twist». Dette kan selvfølgelig lett lede til at man blir smigret over at man i internasjonale redaksjoner har fått øynene opp for hvilket forskningstalent man har, for hvem lar seg ikke sjarmere av e-mailer som starter med: «Dear Dr. Lars-Petter Jelsness-Jørgensen. Greetings! Hope you are doing great”. Det faktum at det aktuelle tidsskrift også henviser til tittelen på en artikkel man har skrevet og beskriver den enten som «banebrytende» eller at den «har flyttet forskningsfronten», gjør ikke tilbudet mindre flatterende.

Problemet er dog at de fleste av disse henvendelsene er hva jeg vil kalle vitenskapelig forurensning, en forurensning som i stor grad kan påvirke vitenskapelig kvalitet. Verdensomspennende internett-tilgang har åpnet dørene for at vitenskapelige publikasjoner som tidligere var forbeholdt «de få» nå når ut til at langt større internasjonalt publikum. Dette er selvfølgelig positivt. Samtidig har dette også åpnet mulighetene for at et svimlende antall open acess tidsskrift av dårlig kvalitet eller såkalte søppelutgivere i økende grad dukker opp. Ved University of Colorado Denver er førstebibliotekar Jeffrey Beall ved Auraria Library en kjent kritiker av slike «rovtidsskrifter» (predatory journals) og forlag som utnytter open access-modellen til å tjene penger. Beall står bak nettstedet Scholarly Open Access (https://web.archive.org/web/20161230053202/https://scholarlyoa.com/) som overvåker tvilsom akademisk publiseringspraksis blant open access-tidsskrifter. Det som kjennetegner slike tidsskrifter er ofte et krav om penger fra forfatterne, uten noen seriøs kvalitetskontroll. Det siste er opplagt sentralt både for å sikre kvaliteten på de resultater som formidles, samt for å få publikasjonene godkjent i Cristin-systemet.

Men det er ikke bare aktører som tilbyr en lettvint vei til publisering som er aktive med invitasjoner. Svært ofte dukker det også opp muligheter til å delta på «eksotiske» konferanser på den internasjonale arena, i foreninger og nettverk – ikke nødvendigvis bare knyttet til eget fag- eller forskningsfelt. Den enorme flommen av invitasjoner øker kravene til den enkelte mottakers kritiske seleksjonsevne, til UH-lederes evne til kvalitetssikring av de ulike tilbud som medarbeidere mottar, og til institusjonenes kvalitetssikring.

Seriøse publiseringskanaler benytter også e-mail til å nå potensielle forfattere i ny og ne, men i all hovedsak forfølger ikke troverdige tidsskrifter forfattere, men forfattere ser etter dem. I et slikt landskap er det lett å trå feil. Personlig mener jeg, slik jeg selv har valgt å gjøre, at man bør ignorere eller slette artikkelinnleveringsinvitasjoner, konferanseinvitasjoner og andre invitasjoner fra tvilsomme tidsskrifter og utgivere. Er man i tvil om seriøsitet eller ikke bør man konferere med forskningsrådgiver eller forskningsledelse.

Men nå ser det ut, basert på en invitasjon som kom underveis i arbeidet med dette innlegget, som om jeg er invitert til å holde foredrag i Kina i september (bare den språklige formuleringen i invitasjonen burde få alarmklokkene til å ringe):

Dear Dr. Jelsness-Jorgensen

On behalf of the conference committee, We’re pleasured to invite you present an invited talk at the 2018 Collaborative Conference on Materials Science and Technology (CCMST 2018) to be held on Sept. 24-28, 2018 in Beijing, China.

 

Julehilsen fra rektor

Kjære studenter og kolleger!

Vi er i ferd med å legge bak oss nok et krevende, utfordrende og hektisk år, men også et lærerikt, spennende og utviklende år for studenter, ansatte og Høgskolen i Østfold.

Les mer →

 

1. Desember markeres den internasjonale AIDS dagen

Fotoillustrasjon: colourbox.com

Første desember arrangeres den internasjonale AIDS-dagen (Acquired Immune Deficiency Syndrome). Ved Høgskolen i Østfold har vi valgt å endre vårt profilbilde i sosiale medier for å uttrykke solidaritet med de nærmere 37 millioner mennesker som globalt lever med HIV og AIDS. Selv om dette er et lite tiltak, er det et symbol på at vi stiller oss bak arbeidet mot diskriminering og stigmatisering av HIV positive.
Les mer →

 

Ekstern finansiering er vanskelig, men ikke umulig.

De fleste av oss som har forsøkt å skaffe til veie ekstern finansiering til forskning vet at det ofte er en tidkrevende prosess å skrive gode søknader. Nåløyet for å nå helt opp i toppsjiktet og derigjennom å få tilslag kan også være særdeles trangt. Ofte kan fortvilelsen når resultatet foreligger overskygge troen på at man «kan få det til». Det er derimot nettopp i det øyeblikk, når den situasjonen inntreffer, at det er viktig å ha stamina. Stamina eller utholdenhet innebærer i denne sammenheng evnen til å fortsette å gjøre forsøk, å motstå, tåle, eller utvikle delvis immunitet mot å la seg knekke av motgang og negative resultater.

Riktignok snakker jeg ikke her om immunitet mot kritikk, men immunitet mot å gi opp så snart tilbakemeldingene ikke blir helt slik man har forestilt seg. Et kritisk blikk på forskning, søknader og planlagte prosjekt kan etter mitt skjønn bidra til å heve kvaliteten på, og kanskje også relevansen til, fremtidige forsøk, studier og søknader. Motgang og kritikk er uunngåelig i forskning. Kanskje er det nettopp evnen til å møte denne type kritikk med faglig selvrefleksjon, kollegial drøfting og ikke minst ønske om perfeksjon av eget arbeid, som bringer forskningen videre. Mitt håp er at vi klarer å dyrke en slik kultur hos oss ved HiØ, en kultur der det er takhøyde for å stille kritiske spørsmål, om idé, forskningsspørsmål, metodebruk eller fortolkning. Klarer vi det, er jeg ganske sikker på at vi virkelig, i ordets rette forstand, får til et «forskningsløft» ved vår institusjon. Men nok engang, for å nå et slikt mål fordrer det ikke bare at vi utvikler evnen til å være kritiske, men også at vi er bevisste på hvordan kritikken formuleres – at den rettes mot produkt og ikke person. Opplagt innebærer det også evnen til å tåle kritikk, å forstå at kritikken ikke nødvendigvis handler om «meg», men om artikkelen, argumentasjonen eller metodebruken.

I løpet av det siste halvår har jeg hatt glede av å delta på tre ulike doktordisputaser, en som medforfatter, en som kollega og en som opponent. Disputas er en viktig akademisk setting, en setting som i aller høyeste grad er preget av kritikk, der opponenter og kandidat kniver om kritiske aspekter ved avhandlingen. Mitt utgangspunkt er at en disputas er på sitt beste når den bidrar til en faglig diskusjon om styrker og svakheter ved arbeidet, en diskusjon som forhåpentlig bringer kandidatens refleksjon til et nytt nivå (kanskje også opponentens). Dessverre forekommer disputas kun ved avslutning av et doktorgradsløp, eller heldigvis vil vel de fleste av oss mene. Men hvorfor er det slik? Hvorfor skal det å stå «skolerett» for fagfeller bare være noe som markerer slutten på en forskerutdanning? Hvorfor gjennomfører vi ikke tilsvarende i ny og ne for etablerte forskere? For hvor godt tåler vi et kritisk blikk på det vi holder på med som etablerte forskere? Jeg er tidvis usikker.

En annen diskusjon er jo hvorvidt det er interesse i organisasjonen for det man holder på med av fag, utvikling og forskning. For hvor ofte spør vi hverandre om det? Hvor ofte er vi mer interessert i å vite hva naboen holder på med, enn å prate om eget? Jeg har ikke svaret, men jeg tror også her at vi har en vei å gå. En forskningskultur ved HiØ kan således ikke bare være å reise kritiske spørsmål, men også å vise interesse i andres arbeid. En organisasjon der man ikke etterspør resultater fra medarbeideres produksjon og interesse for de funn dette har medført, bidrar slik jeg ser det kun til demotivasjon. Derfor – interesse for fag, forskning, utvikling og pedagogisk virksomhet må gjennomsyre HiØ, fra fagansatt til toppledelse. En slik kultur vil garantert komme studentene våre til gode.

Men hva så med søknader om finansiering? Er det umulig? Nei, det er ikke det – heldigvis. Bare den senere tid har ulike fagmiljøer ved HiØ fått tilslag på søknader om finansiering. Førsteamanuensis Josef Thingnes ved lærerutdanningen (LU) fikk nylig 18 millioner fra Norgesuniversitetet for et prosjekt om digitalisering i lærerutdanningen. Like etter fikk høyskolelektor Camilla Gjellebæk ved helse- og velferd (HV) nesten 1,8 millioner i INTERREG midler til et prosjekt om velferdsteknologi, og ikke minst fikk professor Helge Ramsdal (HV) for få dager siden tilslag på 10-11 millioner fra Norges Forskningsråd til prosjektet «integrerte tjenester for pasienter med dualproblematikk». For HiØ, og ikke minst for de fagmiljøene disse medarbeiderne representerer, er dette opplagt svært gode nyheter.

Mye av det å skrive gode søknader dreier seg selvfølgelig om å lese utlysningen godt, samt det å ha en god idé. Men, det dreier seg også i stor utstrekning om å fortelle en historie, om å beskrive for fagfellevurderere (som ikke nødvendigvis er eksperter på akkurat det du holder på med) hvorfor prosjektet er viktig, og hvorfor nettopp du eller ditt forskningsteam har forutsetningene som skal til for å gjennomføre prosjektet. Det dreier seg altså om å selge en overbevisende idé gjennom en godt fortalt historie. Et annet element er selvfølgelig å kontinuerlig jobbe for å etablere nasjonale og internasjonale nettverk som kan styrke søknaden, både gjennom praktisk bidrag i prosjektgjennomføringen, men også gjennom å se på søknaden med nye øyne.

Ved HiØ har vi ønske om å støtte gode initiativ som kan munne ut i eksterne søknader. Et av de tiltakene vi har iverksatt er etableringen av søknadsstipend som skal gi rom for fristilling til å skrive søknad. Samtidig må vi innse at en del eksterne finansieringskilder (eksempelvis EU) stiller store krav til hvilken administrativ støttefunksjon vi som institusjon skal ha for å drifte prosjekter, noe som opplagt kan by på utfordringer i dagens situasjon. Når det er sagt jobber vi kontinuerlig med å utvikle og styrke forskningsenheten vår, slik at denne kan bidra med praktisk forskningsstøtte gjennom faglige innspill og kontrollmekanisme i søknadsprosessen. For det er vel knapt noe som er så frustrerende som at søknaden, en god idé og skisse, blir avvist på grunn av formelle mangler.

Det har vært økende grad av søknader til eksterne finansieringskilder i senere år, og det er selvfølgelig svært gledelig. På den annen side har vi også observert at enkelte melder behov for forskningsstøtte 24 timer før fristens utløp, noe som forståelig nok begrenser mulighetene for hvilken administrativ støtte man kan gi. Min klare anbefaling til HiØ’s forskere er derfor også at man tidlig i søknadsprosessen, kanskje til og med på det tidspunktet hvor idéen om ekstern søknad dukker opp, melder inn behov for forskningsstøtte til forskningsenheten. Målet vårt er å hjelpe og heie frem alle gode faglige initiativ.

Lykke til.

 

Prosess for ny strategisk plan

Faglig ledergruppe har laget forslag til prosess for utarbeidelse av ny strategisk plan for HiØ. Forslaget behandles av høgskolestyret i desember.

Les mer →

 

Utviklingsprogram igangsatt for faglig ledergruppe

Den nye faglige ledergruppen til HiØ startet opp sin fireårige periode 1. august. For å bidra til en best mulig faglig ledelse, annonserte jeg allerede under rektorvalget at jeg ville igangsette et utviklingsprogram for den nye ledergruppen.

Programmet har startet opp, blant annet med et seminar 30. – 31. august. Målet med programmet er at det skal skape en merverdi for HiØ,  for ledergruppen og den enkelte leder samt at det skal bidra til effektiv ledelse av høgskolen.

Les mer →

 

Det nye høgskolestyret starter opp 24. august

Høgskolens øverste organ som startet sin fireårsperiode 1. august, møtes for første gang 24. august. På møtet vil Kunnskapsdepartementet orientere om styrearbeid, forventninger og roller, mens høgskolens ledelse vil gjøre styremedlemmene kjent med høyskolens planverk, årshjul, faglige aktiviteter, og administrative oppgaver. Seminaret skal gi styremedlemmene oversikt over og bakgrunn for de saker som skal behandles på styremøtene fremover. Det er et meget kompetent styre som starter opp 24. august, og det er med glede, forventning og ærbødighet at jeg fortsetter mitt arbeid som styreleder også i denne styreperioden.

Les mer →

 

Kjære student – velkommen til studier ved HiØ

Vivat membrum quodlibet,

vivant membra quaelibet,

semper sint in flore!

Denne latinske teksten, som hadde sin opprinnelse i middelalder, er et utdrag på tre verselinjer fra en av de mest kjente studentsanger «Gaudeamus igitur» eller «la oss være glade». Oversatt til norsk vil tekstens betydningen være «leve hver en student, leve alle studenter, må de alltid blomstre». Vi er ikke i tvil om at studenten er vår viktigste ressurs og som høgskole skal vi nettopp jobbe for at dere skal blomstre.

Les mer →

 

God sommer!

Kjære studenter og ansatte, jeg ønsker dere alle en god og velfortjent sommerferie.

Nok et arbeidsomt og spennende semester er ved veis ende. Mange studenter kan puste ut etter en hektisk tid med innlevering av oppgaver og eksamener. For mange starter jobbsøkingen for fullt, for en del er en jobb allerede i boks, mens andre satser på videre studier til høsten.

Les mer →

 

Finansiering av utviklingsavtaler kan få store konsekvenser

Jeg vil anbefale at det ikke knyttes finansiering til utviklingsavtalene mellom Kunnskapsdepartementet (KD) og universitets- og høgskolesektoren. En slik finansieringsordning kan få store konsekvenser for både utformingen av utviklingsavtalene og finansieringen av institusjonene.

Les mer →