Gratulerer til prisvinnerne

I forbindelse med HiØ’s julebord 23/11, ble det tradisjonen tro utdelt priser for utdanningskvalitet, forskning og formiding. De tre vinnerne var:

Utdanningskvalitet: Førsteamanuensis Heidi Grønlien (HV)

Forskning: Professor Riccardo Colomo Palacios (IT)

Formidling: Førsteamanuensis Kjersti Lien Holte (HV)

Under følger en nærmere begrunnelse fra vurderingskomiteene for de respektive priser. Igjen, gratulerer så mye.

Utdanningskvalitet

Heidi Grønlien har over flere år, systematisk og i stor utstrekning, utviklet og benyttet nye pedagogiske metoder i undervisningen i anatomi og fysiologi – fagområder studentene tradisjonelt opplever som vanskelig å tilegne seg kunnskap i.

Tiltakene skal bidra vesentlig til forbedring av utdanningskvaliteten:

HG har vektlagt «a blended learning approach», der forelesning, seminarer og oppgaveløsning kombineres med digitale læringsressurser og simulering. Sentralt i undervisningen ligger utvikling av digitale læringsressurser. HG har utviklet og bygget opp en stor bank av digitale læringsressurser (videoer) for å fremme studentenes forståelse av faget. Disse tar for seg alle organsystemene hver for seg, der HG fremstiller anatomien og fysiologien samtidig som hun tegner og forklarer. Alle digi – ressursene er gjort tilgjengelig på læringsplattformen Canvas slik at studentene har tilgang når som helst – 98 % av studentene rapporterer selv at de benytter seg av disse ofte eller svært ofte. I 2018 etablerte HG i samarbeid med studieverkstedet i Fredrikstad en ny satsing «HiØs anatomy» – her er det tilrettelagt for interaktiv læring av anatomi på ettermiddager for, primært drevet av studentene selv med støtte fra HG.

Tiltakene skal utføres i aktivt samarbeid mellom studenter, undervisnings- og forskningspersonale og eventuelt andre aktører:

Den systematiske satsingen på «a blending learning approach» med en sterkt satsing på utvikling av digi -ressurser tar utgangspunkt i studentenes uttrykte behov ift hva de opplever som utfordringer ift læring i fagene, og er hele veien utviklet i samarbeid med studentene for å øke studentenes deltagelse i egen læring. Den nyeste satsingen «HiØs anatomy» – interaktiv læring av anatomi på ettermiddager er både utviklet sammen med studentene og studieverkstedet i Fredrikstad. Tiltaket skal primært drives av studentene selv, med veiledning fra lærer.

Tiltakene har ført til positive resultater i utdanningen:

I nominasjonen vises både til svært gode evalueringer fra studentene og til en merkbar bedring i studentenes oppnådde resultater. Høsten 2016 ble det innført en nasjonal eksamen i anatomi og fysiologi i sykepleiestudiet. Resultatene viste at strykprosenten på landsbasis var høy og HiØ lå noe under landsgjennomsnittet; av HiØs kandidater fikk 23,3 % av kandidatene A eller B og 23,9 % F, mot et nasjonalt snitt på hhv 26% (A eller B) og 21,8 % F. Etter at digi – ressursene var utviklet og studentene hadde fått tilgang til disse i Canvas ble eksamensresultatene merkbart bedre i 2017 – av HiØs studenter fikk 32,4 % A eller B, og 19,4 % F, mot en nasjonalt snitt på hhv 26,6 % (A eller B) og 21 % F.

Oppsummering:

Den systematiske satsing på «a blended Learning Approach» generelt og utvikling av digi-ressurser til alle organsystemer i anatomifaget spesielt, er beskrevet i et utkast til en vitenskapelig artikkel. Det gis honnør til det systematisk arbeid HG har gjort i å fremme studentenes læring og bedre deres læringsresultater og fordi hun gjennom forskning på egen undervisningspraksis bidrar til å skape engasjement i høgskolens ulike fagmiljøer for utvikling av pedagogiske metoder og pedagogisk praksis. Satsingen på utvikling av digi– ressurser og fleksible undervisningsmetoder er også et viktig bidrag for å ift å realisere HiØs strategiske plan (tiltak 1.2).

HiØ’s forskningspris

Komitéen finner etter en nøye vurdering at professor Ricardo Colomo-Palacios er den som skårer aller best på alle de oppsatte vurderingskriteriene. Hans forskning er synlig og anerkjent internasjonalt gjennom en betydelig publikasjons- og prosjektvirksomhet. Han har vært en svært produktiv forsker over de siste fire år som ansatt ved HiØ (13 dokumenterte nivå 2-publikasjoner og 36 dokumenterte nivå 1-publikasjon i årene 2016 – 2018), som er betydelig sitert internasjonalt (941 siteringer og h-indeks 20 i Web of Science). Dette betyr at hans forskning i betydelig større grad enn for de andre kandidatene har vært synlig i og har påvirket den internasjonale forskningsfronten, gjennom mange aksepterte publikasjoner på nivå 2, og spesielt gjennom langt mer utbredt sitering fra internasjonale fagfeller enn det som er tilfelle for de andre tre kandidatene.

Palacios bidrar også inn i en rekke eksternfinansierte forskningsprosjekter, de fleste av dem internasjonalt orientert. Flere av prosjektene har fått EU-finansiering fra meget kompetitive programmer (Erasmus+, MSCA). Han er også spesielt aktiv – og fremmer derved HiØs synlighet – i det internasjonale forskningssamfunnet gjennom redaksjonelt arbeid (sjefsredaktør, medredaktør, redaksjonsmedlem) i en lang rekke internasjonale journaler.

Palacios har også bidratt aktivt til å bygge forskningskompetanse og forskningskultur i sin avdeling, ved at han har vært en mentor og støtte både for kolleger og studenter, og har trukket dem med på søknader og inn i prosjekter. Palacios har konkret bidratt til samarbeid med yngre forskere og resten av forskningsmiljøet på sin avdeling gjennom sampublisering (7 publikasjoner sammen med studenter og 4 publikasjoner sammen med kolleger ved HiØ siden 2014).

Både i sum og ved evaluering av hvert enkelt vurderingskriterium finner komitéen derfor at Palacios er den kandidaten som best oppfyller de kvalifikasjonskriterier som legges til grunn for prisen. Komiteen finner det ut fra tilsendt dokumentasjon godtgjort at Palacios er den kandidaten med både mest omfattende innsats innenfor alle de fire områdene som skal vurderes for prisen, og med klart høyest måloppnåelse på hvert av de fire kriteriene.

Formidlingsprisen

I følge juryen skårer årets prisvinner meget godt på kriteriene for utvelgelse:

Hun er blitt godt etablert som en ekspert-kommentator i media innenfor sitt fagområde, ikke minst har hun evnet å vekke interesse og formidlet sin viten utover eget fagmiljø, gjennom allsidig bruk av kommunikasjonskanaler. Personen det her er snakk om har vist stor villighet til å være tilgjengelig for slike formidlingsoppgaver, og samtidig også evnet å sette temaer på dagsorden som igjen har preget mediebildet og engasjert relevante instanser.

Hun formidler fagstoffet på en tydelig og forståelig måte som bidrar både til god undervisning for studentene og til kunnskapsheving i samfunnet og samfunnsdebatten. Hun har deltatt i flere offentlige debatter både lokalt og nasjonalt, enten i form av presentasjoner på konferanser eller i lokale og nasjonale medier som aviser, radio og TV. Hennes gjentatte opptredener i media gir en synlig eksponering av viktige og aktuelle faglige problemstillinger basert på forskningsresultater, som igjen bidrar til å synliggjøre Høgskolen i Østfold som viktig arena for kompetanse.

 

 

I dag kan jeg bare si «wow»

Ved midnatt 31/10 gikk fristen ut for å sende inn prosjektskisser til vurdering for potensielle ph.d.-løp basert på strategiske stipendiatstillinger (se:  https://www.hiof.no/forskning/satsingsomrader/phd/aktuelt/aktuelle-saker/2018/gode-prosjektbeskrivelser-for-stipendiatstillinger.html)

Ved fristens utløp var det mottatt totalt 23 søknader fra ulike fagmiljøer ved LU, HV, ØSS, IT og IR. Det er et imponerende antall, gitt en forholdsvis kort frist og nokså omfattende krav. Det viser også at det både er vilje, og ikke minst evne, i fagmiljøet ved HiØ til å være med i et felles strategisk løft. Forhåpentlig vil de strategiske stipendiatene bli viktige bidragsytere i fagmiljø og fagdebatt ved institusjonen i årene framover.

Samtidig som vi satser strategisk i retning av ph.d.-program er det viktig å påpeke at vi også skal ivareta nødvendig forskning knyttet til bredden av utdanninger vi tilbyr. Dette betyr at vi også skal ha stipendiater som jobber med prosjekter som ikke er direkte knyttet til ph.d.-satsingen, og som ivaretar andre forskningsfokus.

I dag starter vi arbeidet med den videre vurderingen av søknadene, både internt og eksternt. Vi ser fram til å dypdykke i interessante problemstillinger.

Til alle dere som har nedlagt et betydelig arbeid: Tusen takk.

Vh Lars-Petter

 

Vær raus!

I dag markeres verdensdagen for psykisk helse. Verdensdagen er Norges største opplysningskampanje for psykisk helse og markeres årlig den 10. oktober. Dagen ble opprettet av FN, med mål om å skape åpenhet og gi kunnskap om psykisk helse. Derfor er det svært gledelig at studentparlamentet ved HiØ markerer dagen med både stand og foredrag.

I følge Verdens Helseorganisasjon begynner halvparten av all psykisk sykdom innen 14-års alder, men de fleste tilfeller går uoppdaget og ubehandlet. Dessverre er det også slik at de nasjonale funnene i SHoT-undersøkelsen (studentenes helse- og trivelsesundersøkelse) viser at én av fire studenter på landsbasis oppgir at de har alvorlige psykiske plager, og at studenter ved HiØ rapporterer noe større omfang enn landssnittet. Det er bekymringsfullt. Samtidig understreker det nettopp viktigheten av å markere denne dagen ved vår institusjon.

Årets tema er «vær raus». Jeg kan personlig ikke tenke meg et bedre og mer aktuelt tema. Vi lever i en ekstremistisk tidsalder hva angår introvert fokus, fokus på vellykkethet, på riktige merker, riktige venner, riktige klær og nærmest sosialpornografisk fremstilling av eget liv i sosiale medier. I en myriade av inflaterte livsbeskrivelser i sosiale medier, følger dessverre for mange – en deflatert psykisk helse i kjølvannet. Men, lykke er ikke nødvendigvis evig korrelert til økonomisk status og inntekt, som tidligere nobelprisvinner Daniel Kahneman har påpekt. Lykke er mer enn det – lykke kan til og med være å oppleve raushet fra andre, og selv være raus med andre.

Ved HiØ løftes begrepet respektfull fram som en sentral verdi i den nye strategiske planen for årene 2019-2022. Nærmere bestemt skal vi ved HiØ samhandle med toleranse og likeverd – uavhengig av meninger, kjønn, tro, kulturell bakgrunn og seksuell legning. Vi skal sammen skape et arbeids- og studiemiljø som fremmer helse, trivsel og læring for studenter og ansatte. Vi skal ha høy etisk bevissthet og hegne om menneskets iboende verdighet og ta avstand fra alle former for trakassering.

Akkurat i dag bør vi alle, både ledere, fagansatte og studenter, selvransake vår egen raushet. Raushet med oss selv og raushet med hverandre. Vi har alle et individuelt ansvar for å stimulere egen- og andres psykiske helse.

Bildet: Fra studentparlamentes arrangement ved studiested Fredrikstad. Foto: HiØ.

 
 

Ingen store overraskelser i årets statsbudsjett

Statsbudsjettet som ble lagt frem i dag, innebærer en videreføring av dagens aktiviteter ved Høgskolen i Østfold. Vi får ingen nye studieplasser eller flere stipendiatstillinger.

 Høgskolen i Østfold er foreslått bevilget 674,3 millioner kroner i forslaget til statsbudsjettet for 2019.

Hele nyhetssaken og flere av mine kommentarer på forslag til Statsbudsjettet 2019, finner du på hiof.no.

Studiested Halden. Foto: HiØ.

 

Nasjonal kartlegging av studenters helse og trivsel

Onsdag 5. september ble Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse (SHoT) offentliggjort. Dette har jeg kommentert i et oppslag på høgskolens nettsider.

Les hele saken her.

Olympiade er en av aktivitetene under Fadderukene. Det er viktig med en god start på studietiden. Fadderarrangementer kan bidra positivt til dette. Foto: HiØ.

 

God sommer!

Jeg ønsker dere alle en riktig god sommer med denne lille videohilsenen!

 

Godt utbytte for HiØ på kunnskapsministerens delegasjonsbesøk til Kina

Delegasjonsbesøket i april bidro til videreutvikling av vårt internasjonale samarbeid og har gitt mange betydningsfulle resultater.

Les mer →

 

UH-sektoren i 2030 – Quo vadis?

Vil universitets- og høgskolesektoren domineres av store akademiske utdanningsinstitusjoner eller vil markedet dereguleres og åpnes for enda større kommersielle aktører i EU 2030? Vil fremtiden preges av konkurranse eller samarbeid mellom institusjonene?

Dette har vi på Høgskolen i Østfold forsøkt å belyse gjennom en omfattende scenarioprosess der 30 ansatte sammen med Mind the Gap AS har utarbeidet tre scenarioer for hvordan vi tenker at UH-sektoren i EU ser ut i 2030. Scenarioprosessen utgjør en del av arbeidet med vår nye strategiske plan som skal være ferdig i juni 2018. Se foto under.

Les mer →

 

Vitenskapelig forurensning er en økende trussel for god vitenskapelig kvalitet

Når innboksen flommer over at tilsynelatende smigrende og attraktive tilbud om alt fra internasjonale presentasjoner til inviterte tidsskriftspublikasjoner krever det et våkent og kritisk blikk for å skille ut det seriøse. For forskere på et tidlig stadium av karrieren kan det være særlig utfordrende.

Les mer →

 

Julehilsen fra rektor

Kjære studenter og kolleger!

Vi er i ferd med å legge bak oss nok et krevende, utfordrende og hektisk år, men også et lærerikt, spennende og utviklende år for studenter, ansatte og Høgskolen i Østfold.

Les mer →