Gode samtaler om kjønnsbalanse og mangfold

I dag hadde HiØ besøk av komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif). Med sin leder og OsloMet rektor Curt Rice i spissen ble det gode samtaler om status ved HiØ, og innspill om hvordan vi som institusjon kan jobbe videre med mangfoldsperspektiver og kjønnsbalanse.

Kif-komiteen jobber med å støtte og gi anbefalinger om tiltak som kan bidra til kjønnsbalanse og mangfold i forskningssektoren i Norge, og komiteens nettider inneholder nyttig informasjon om arbeidet med etnisk mangfold, trakassering og kjønnsbalanse.

Et aspekt som komiteens medlemmer hadde merket seg var blant andelen kvinner i akademiske toppstillinger ved HiØ. Det kan opplagt være flere årsaker til at HiØ´s statistikk på dette området er gledelig, men på avdelingsnivå kan eksempler som KvinnForsk ved avdeling for helse- og velferd ha bidratt positivt. KvinnForsk ble etablert i 2009 og fikk faktisk startstøtte fra Kif-komiteen. Nettverkets bakgrunn var et ønske om å øke kvinneandelen av første- og toppkompetente ved avdeling HV. Den 6. mai i år fyller KvinnForsk 10 år, og jeg benytter derfor denne anledning til å reklamere for jubileumsseminaret som arrangeres 6. mai i år.

Selvom det er mye positivt å si om dagens status ved HiØ må vi fortsatt ha fokus på kjønnsbalanse og mangfold, både i utdanning, karriereløp og i forskning. Det må derimot også fremheves at flere av disse aspekter ikke bare trenger en lokal strategi, men en nasjonal strategi. Eksempler på dette kan være rekruttering av det underrepresenterte kjønn i utdanninger som tradisjonelt har tiltrukket seg hovedvekt av henholdsvis kvinner og menn. Samtidig er det, som professor dr.philos, tidligere vise- og prorektor ved Universitetet i Oslo Ragnhild Hennum påpekte, sentralt å se verdien av mangfoldspersektivet i forskning. Å omgi seg med stipendiater og forskerkollegaer som er mest mulig lik seg selv vil kun bidra til å reprodusere forskning. Etnisk mangfold kan være av betydelig verdi for å gi nye perspektiver, forståelse og flytte forskningsfronten påpekte Hennum. Samtidig er det klart at vi ved HiØ i skrivende stund har et utfordringsbilde. Det faktum at vi ikke er doktorgradsgivende institusjon gjør at vi ikke kan tilby videre karriereløp som post doktorstillinger. Slike stillinger kan potensielt være et viktig bidrag for videre karriereløp og kvalifisering til faste stillinger, blant annet for våre internasjonale stipendiater. Et annet aspekt som komiteen fremhevet var å stimulere studenter med innvandrerbakgrunn til videre karriereutvikling i akademia.

Som faglig leder ved HiØ ga møtet med Kif-komiteen mulighet til refleksjon om særdeles viktige tema, en refleksjon jeg tar med meg i videre arbeid og som jeg også gjerne tar sammen med dere.