Gratulerer til prisvinnerne

I forbindelse med HiØ’s julebord 23/11, ble det tradisjonen tro utdelt priser for utdanningskvalitet, forskning og formiding. De tre vinnerne var:

Utdanningskvalitet: Førsteamanuensis Heidi Grønlien (HV)

Forskning: Professor Riccardo Colomo Palacios (IT)

Formidling: Førsteamanuensis Kjersti Lien Holte (HV)

Under følger en nærmere begrunnelse fra vurderingskomiteene for de respektive priser. Igjen, gratulerer så mye.

Utdanningskvalitet

Heidi Grønlien har over flere år, systematisk og i stor utstrekning, utviklet og benyttet nye pedagogiske metoder i undervisningen i anatomi og fysiologi – fagområder studentene tradisjonelt opplever som vanskelig å tilegne seg kunnskap i.

Tiltakene skal bidra vesentlig til forbedring av utdanningskvaliteten:

HG har vektlagt «a blended learning approach», der forelesning, seminarer og oppgaveløsning kombineres med digitale læringsressurser og simulering. Sentralt i undervisningen ligger utvikling av digitale læringsressurser. HG har utviklet og bygget opp en stor bank av digitale læringsressurser (videoer) for å fremme studentenes forståelse av faget. Disse tar for seg alle organsystemene hver for seg, der HG fremstiller anatomien og fysiologien samtidig som hun tegner og forklarer. Alle digi – ressursene er gjort tilgjengelig på læringsplattformen Canvas slik at studentene har tilgang når som helst – 98 % av studentene rapporterer selv at de benytter seg av disse ofte eller svært ofte. I 2018 etablerte HG i samarbeid med studieverkstedet i Fredrikstad en ny satsing «HiØs anatomy» – her er det tilrettelagt for interaktiv læring av anatomi på ettermiddager for, primært drevet av studentene selv med støtte fra HG.

Tiltakene skal utføres i aktivt samarbeid mellom studenter, undervisnings- og forskningspersonale og eventuelt andre aktører:

Den systematiske satsingen på «a blending learning approach» med en sterkt satsing på utvikling av digi -ressurser tar utgangspunkt i studentenes uttrykte behov ift hva de opplever som utfordringer ift læring i fagene, og er hele veien utviklet i samarbeid med studentene for å øke studentenes deltagelse i egen læring. Den nyeste satsingen «HiØs anatomy» – interaktiv læring av anatomi på ettermiddager er både utviklet sammen med studentene og studieverkstedet i Fredrikstad. Tiltaket skal primært drives av studentene selv, med veiledning fra lærer.

Tiltakene har ført til positive resultater i utdanningen:

I nominasjonen vises både til svært gode evalueringer fra studentene og til en merkbar bedring i studentenes oppnådde resultater. Høsten 2016 ble det innført en nasjonal eksamen i anatomi og fysiologi i sykepleiestudiet. Resultatene viste at strykprosenten på landsbasis var høy og HiØ lå noe under landsgjennomsnittet; av HiØs kandidater fikk 23,3 % av kandidatene A eller B og 23,9 % F, mot et nasjonalt snitt på hhv 26% (A eller B) og 21,8 % F. Etter at digi – ressursene var utviklet og studentene hadde fått tilgang til disse i Canvas ble eksamensresultatene merkbart bedre i 2017 – av HiØs studenter fikk 32,4 % A eller B, og 19,4 % F, mot en nasjonalt snitt på hhv 26,6 % (A eller B) og 21 % F.

Oppsummering:

Den systematiske satsing på «a blended Learning Approach» generelt og utvikling av digi-ressurser til alle organsystemer i anatomifaget spesielt, er beskrevet i et utkast til en vitenskapelig artikkel. Det gis honnør til det systematisk arbeid HG har gjort i å fremme studentenes læring og bedre deres læringsresultater og fordi hun gjennom forskning på egen undervisningspraksis bidrar til å skape engasjement i høgskolens ulike fagmiljøer for utvikling av pedagogiske metoder og pedagogisk praksis. Satsingen på utvikling av digi– ressurser og fleksible undervisningsmetoder er også et viktig bidrag for å ift å realisere HiØs strategiske plan (tiltak 1.2).

HiØ’s forskningspris

Komitéen finner etter en nøye vurdering at professor Ricardo Colomo-Palacios er den som skårer aller best på alle de oppsatte vurderingskriteriene. Hans forskning er synlig og anerkjent internasjonalt gjennom en betydelig publikasjons- og prosjektvirksomhet. Han har vært en svært produktiv forsker over de siste fire år som ansatt ved HiØ (13 dokumenterte nivå 2-publikasjoner og 36 dokumenterte nivå 1-publikasjon i årene 2016 – 2018), som er betydelig sitert internasjonalt (941 siteringer og h-indeks 20 i Web of Science). Dette betyr at hans forskning i betydelig større grad enn for de andre kandidatene har vært synlig i og har påvirket den internasjonale forskningsfronten, gjennom mange aksepterte publikasjoner på nivå 2, og spesielt gjennom langt mer utbredt sitering fra internasjonale fagfeller enn det som er tilfelle for de andre tre kandidatene.

Palacios bidrar også inn i en rekke eksternfinansierte forskningsprosjekter, de fleste av dem internasjonalt orientert. Flere av prosjektene har fått EU-finansiering fra meget kompetitive programmer (Erasmus+, MSCA). Han er også spesielt aktiv – og fremmer derved HiØs synlighet – i det internasjonale forskningssamfunnet gjennom redaksjonelt arbeid (sjefsredaktør, medredaktør, redaksjonsmedlem) i en lang rekke internasjonale journaler.

Palacios har også bidratt aktivt til å bygge forskningskompetanse og forskningskultur i sin avdeling, ved at han har vært en mentor og støtte både for kolleger og studenter, og har trukket dem med på søknader og inn i prosjekter. Palacios har konkret bidratt til samarbeid med yngre forskere og resten av forskningsmiljøet på sin avdeling gjennom sampublisering (7 publikasjoner sammen med studenter og 4 publikasjoner sammen med kolleger ved HiØ siden 2014).

Både i sum og ved evaluering av hvert enkelt vurderingskriterium finner komitéen derfor at Palacios er den kandidaten som best oppfyller de kvalifikasjonskriterier som legges til grunn for prisen. Komiteen finner det ut fra tilsendt dokumentasjon godtgjort at Palacios er den kandidaten med både mest omfattende innsats innenfor alle de fire områdene som skal vurderes for prisen, og med klart høyest måloppnåelse på hvert av de fire kriteriene.

Formidlingsprisen

I følge juryen skårer årets prisvinner meget godt på kriteriene for utvelgelse:

Hun er blitt godt etablert som en ekspert-kommentator i media innenfor sitt fagområde, ikke minst har hun evnet å vekke interesse og formidlet sin viten utover eget fagmiljø, gjennom allsidig bruk av kommunikasjonskanaler. Personen det her er snakk om har vist stor villighet til å være tilgjengelig for slike formidlingsoppgaver, og samtidig også evnet å sette temaer på dagsorden som igjen har preget mediebildet og engasjert relevante instanser.

Hun formidler fagstoffet på en tydelig og forståelig måte som bidrar både til god undervisning for studentene og til kunnskapsheving i samfunnet og samfunnsdebatten. Hun har deltatt i flere offentlige debatter både lokalt og nasjonalt, enten i form av presentasjoner på konferanser eller i lokale og nasjonale medier som aviser, radio og TV. Hennes gjentatte opptredener i media gir en synlig eksponering av viktige og aktuelle faglige problemstillinger basert på forskningsresultater, som igjen bidrar til å synliggjøre Høgskolen i Østfold som viktig arena for kompetanse.

 

 

I dag kan jeg bare si «wow»

Ved midnatt 31/10 gikk fristen ut for å sende inn prosjektskisser til vurdering for potensielle ph.d.-løp basert på strategiske stipendiatstillinger (se:  https://www.hiof.no/forskning/satsingsomrader/phd/aktuelt/aktuelle-saker/2018/gode-prosjektbeskrivelser-for-stipendiatstillinger.html)

Ved fristens utløp var det mottatt totalt 23 søknader fra ulike fagmiljøer ved LU, HV, ØSS, IT og IR. Det er et imponerende antall, gitt en forholdsvis kort frist og nokså omfattende krav. Det viser også at det både er vilje, og ikke minst evne, i fagmiljøet ved HiØ til å være med i et felles strategisk løft. Forhåpentlig vil de strategiske stipendiatene bli viktige bidragsytere i fagmiljø og fagdebatt ved institusjonen i årene framover.

Samtidig som vi satser strategisk i retning av ph.d.-program er det viktig å påpeke at vi også skal ivareta nødvendig forskning knyttet til bredden av utdanninger vi tilbyr. Dette betyr at vi også skal ha stipendiater som jobber med prosjekter som ikke er direkte knyttet til ph.d.-satsingen, og som ivaretar andre forskningsfokus.

I dag starter vi arbeidet med den videre vurderingen av søknadene, både internt og eksternt. Vi ser fram til å dypdykke i interessante problemstillinger.

Til alle dere som har nedlagt et betydelig arbeid: Tusen takk.

Vh Lars-Petter