Bedret kjønnsbalanse i arbeidsutvalg for faglig omorganisering

Som de fleste nå sikkert er kjent med har høgskolestyret vedtatt prosess og mandat for faglig omorganisering. For meg som rektor er det helt sentralt at dette blir en så god prosess som mulig, særlig med tanke på informasjonsflyt, mulighet for innspill og medvirkning. For å lette tilgjengelighet av informasjon er det laget en egen nettside, hvor all informasjon om prosess og dokumenter oppdateres jevnlig. Jeg vil anbefale å følge med her om du ønsker oppdatert informasjon.

Høgskolestyret fattet opprinnelig vedtak om følgende sammensetning av arbeidsutvalget: 2 hovedtillitsvalgte (etter avtale de hovedtillitsvalgte i mellom ble det bestemt at dette skulle være hovedtillitsvalgt for UNIO og Akademikerne – siden disse representerte flest faglig ansatte), hovedverneombud, studentleder, ett eksternt styremedlem, ett eksternt medlem med sektorerfaring, høgskoledirektør og rektor.

Selvom den opprinnelige tanken med denne sammensetningen var å sikre god medvirkning og involvering, samt eksterne blikk, så vi i ettertid at det slo uheldig ut på å sikre god kjønnsfordeling i arbeidsutvalget. Slik situasjonen nå ble ville flesteparten av disse roller fylles av menn. Når dette ble tydelig, og også basert på innspill fra Arbeidsmiljøutvalget, gjorde jeg som styrets leder og rektor nødvendige justeringer i sammensetningen for å bedre denne balansen. Av denne grunn vil arbeidsutvalget nå bestå av:

Førsteamanuensis Catharina Bjørkquist (som representant for fag)

Førstelektor Hilde Sofie Fjeld (som representant for fag)

Studentleder Preben Reinaas Rotlid

Hovedverneombud Ole-Kristian Førrisdahl

Hovedtillitsvalgt UNIO – Ragnar Knudsen

Hovedtillitsvalgt Akademikerne – Trond Heitmann/Anna Lena Kjønigsen

Prorektor Annette Veberg-Dahl

Forskningsdirektør Trine Eker Chrisoffersen

Eksternt styremedlem Ole-Gunnar Søgnen (Professor ved HVL, og tildligere rektor ved HiB)

Høgskoledirektør Carl Morten Gjeldnes

Rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen

I tillegg vil tidligere rektor ved NMBU på Ås, og styremedlem av den Europeiske Universitetsassosiasjonen (EUA), Mari Sundli Tveit, bidra med eksterne innspill og råd i prosessen.

Mandag og tirsdag 2 og 3/3 har arbeidsutvalget sitt første arbeidsseminar, et seminar jeg ser frem til. Basert på innspill fra avdelingsstyrer, dekaner og direktørgruppen vil vi jobbe oss videre mot et endelig utkast til forslag som vil sendes på bred høring internt og eksternt.

Som tidligere er det Jo Ese, prorektor for samhandling og samfunnskontakt, som er prosessleder for arbeidet.