Nytt kvalitetssystem for utdanning

At utdanningskvalitet er viktig, er det ingen tvil om. Før sommeren vedtok Høgskolestyret nytt kvalitetssystem for utdanning. Dette systemet er bygget på hvordan vi allerede jobber kontinuerlig med utdanningskvalitet. Nye elementer er kommet med, og systembeskrivelsen kan dere lese her https://www.hiof.no/om/utdanningskvalitet/. Nå starter implementeringen av kvalitetssystemet. Vi er opptatt av at alle skal bli kjent med systemet og ta dette i bruk.

Sentralt i systemet er studentenes muligheter til å påvirke utdanningen sin. Studentene kan lese om hvordan de kan påvirke utdanningen sin under fanen Studier – Studiekvalitet. Ansatte kan finne maler og veiledere under sidene For ansatte – Alt innhold – Arbeidsstøtte – Studier – Emne og programevaluering.

Hvilken rolle og ansvar vi har i kvalitetsystemet kan dere lese om her https://www.hiof.no/om/utdanningskvalitet/roller-og-ansvar/.

God implementering av systemet er viktig for oss. I uke 34 startet Frid, Hedvig og undertegnede med å møte ledelsen på de ulike fagavdelingene for å informere om systemet og sammen planlegge implementeringen. Vi skal også jobbe tett med studentleder og studentparlamentet for å få til en god implementering. Studentene må se viktigheten av å delta i emneevalueringer, råd og utvalg, samt å vite hva som er riktig tjenestevei å ta opp utfordringer som kan oppstå underveis.

Målet for kvalitetssystemet er som følger:

  • Studenter og ansatte har et ønske om og en vilje til å heve utdanningskvaliteten. Kvalitetssikringssystemet skal frembringe den kunnskapen som institusjonen trenger for å kunne vurdere kvaliteten i studiene og iverksette forbedringstiltak basert på denne kunnskapen.
  • Kvalitetssystemet skal sikre kontinuerlig utvikling av utdanningsvirksomheten, fange opp alle tilfeller der høgskolens egne kvalitetskrav ikke tilfredsstilles og sørge for at forbedringstiltak settes i verk.
  • Kvalitetssikring og avvikshåndtering skal løses på lavest mulig nivå i organisasjonen. Samtidig skal det sikres at relevant informasjon rapporteres til ansvarlige nivå. Kvalitetssystemet skal gi de ansvarlige den styringsinformasjon som er nødvendig for å fatte strategiske beslutninger for kvalitetsutvikling.

Dere vil få mer informasjon om kvalitetssystemet på deres respektive avdelinger etterhvert. I mellomtiden oppfordrer jeg til å lese mer om det på nettsidene våre og bli kjent med systemet.

 

Annette Veberg Dahl