Prosess for ny strategisk plan

Faglig ledergruppe har laget forslag til prosess for utarbeidelse av ny strategisk plan for HiØ. Forslaget behandles av høgskolestyret i desember.

Faglig ledergruppe ved HiØ: Fra venstre; dekan Harald Holone (IT), dekan Geir Torgersen( IR), prorektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, dekan Terje Grøndahl (HV), Kjersti Berggraf Jacobsen (LU), høgskoledirektør Carl-Morten Gjeldnes, avdelingsleder ved Akademi for scenekunst Anne Berit Løland, Avdelingsdirektør ved Fremmedspråksenteret Rolf Steinar Nybøle og rektor Hans Blom. Dekan Trond Hammervoll (ØSS) hadde ikke begynt i stillingen da bildet ble tatt. Foto: HiØ.

Ledergruppa har som mål at den nye strategiske planen skal ha klare og konkrete mål (kvantitative og kvalitative), være kortfattet, oversiktlig, lettlest samt lett å huske og forholde seg til.

Forslag til prosess for utarbeidelse av den nye strategiske planen har vært en av flere prioriterte oppgaver for den nye ledergruppa denne høsten.  Hvordan prosessen skal foregå har vært diskutert med studielederne, fagdirektørene og hovedtillitsvalgte og fått gehør hos alle.

I desember vil forslaget bli lagt fram for høgskolestyret til diskusjon og vedtak da det er styret som er ansvarlig for utarbeidelse av ny strategisk plan.

I korthet går forslaget ut på at faglig ledergruppe sammen med fagdirektørene, et eksternt styremedlem og to hovedtillitsvalgte skal utarbeide de første utkastene til ny strategisk plan.

Parallelt med dette arbeidet foreslår vi at det gjennomføres en scenarioprosess. Den skal belyse viktige drivere i årene fremover som f.eks. rammebetingelser fra Kunnskapsdepartementet, Ph.D.-satsing ved HiØ, endringer i UH-landskapet, digitalisering, internasjonalisering, regionreform m.m. Den nye strategiske planen skal være testet mot ulike scenarier slik at planen er robust i forhold til sannsynlig utvikling i fremtiden.

Veien frem mot endelig vedtak i juni

Rektorat, høgskoledirektør, dekaner, avdelingsledere, fagdirektører og studentleder skal sørge for medvirkning i sine enheter og underenheter.

Vi foreslår et dagsseminar etter påske for alle ansatte og studentparlamentet der utkast til ny strategisk plan presenteres og diskuteres i mindre grupper. Resultatet fra gruppearbeidene trekkes inn i den videre utviklingen av planen.

I mai gjennomføres en høring i alle organisatoriske enheter inkludert studentparlamentet og eventuelt hos noen eksterne samarbeidspartnere. De hovedtillitsvalgte deltar på arbeidsmøter, styreseminarer og på enkelte andre møter som rektor og direktør bestemmer. Fagforeningene inviteres til høringen i mai, og de hovedtillitsvalgte deltar på Informasjons-, drøftings- og forhandlingsmøter (IDF-møter) knyttet til høgskolestyresaker som angår ny strategisk plan.

Dette er kun et forslag til prosess. Høgskolestyret behandler og fastsetter prosessen i sitt møte 14. desember. Styrepapirene er tilgjengelige fra rundt 7. desember.

Målet er at ny strategisk plan skal vedtas av høgskolestyret i juni 2018.