UH-sektoren i 2030 – Quo vadis?

Vil universitets- og høgskolesektoren domineres av store akademiske utdanningsinstitusjoner eller vil markedet dereguleres og åpnes for enda større kommersielle aktører i EU 2030? Vil fremtiden preges av konkurranse eller samarbeid mellom institusjonene?

Dette har vi på Høgskolen i Østfold forsøkt å belyse gjennom en omfattende scenarioprosess der 30 ansatte sammen med Mind the Gap AS har utarbeidet tre scenarioer for hvordan vi tenker at UH-sektoren i EU ser ut i 2030. Scenarioprosessen utgjør en del av arbeidet med vår nye strategiske plan som skal være ferdig i juni 2018. Se foto under.

Foto: William Fagerheim, Mind the Gap AS

Hovedhensikten med utarbeidelsen av scenarioene er å være forberedt på fremtiden, kunne registrere nye utviklingstrender tidlig nok og foreta kursendringer i tide.

Tre scenarioer for UH-sektoren i EU 2030

Scenarioene er belyst med utgangspunkt i to kritiske usikkerheter for høyere utdanning innen EU:

 1. Vil høyere utdanning preges av konkurranse eller samarbeid mellom institusjonene?
 2. Vil finansieringen være offentlig eller kommersiell?

Det som kjennetegner de tre scenarioene, kan oppsummeres slik:

EduBig

Dette er historien om de store toneangivende universitetene. Først og fremst handler fortellingen om deres innbyrdes kamp om talentene. Det er disse universitetene som setter agendaen for

høyere utdanning verden rundt med myndighetene som bisittere. De andre institusjonene på arenaen må tilpasse seg og konkurrere som best de kan.

 • Mye av finansieringen kommer fra det offentlige, men supplerende finansiering må skaffes fra andre kilder
 • Institusjonene konkurrerer med hverandre – og først og fremst om talentene blant studenter og ansatte
 • Kostnader per student er høy – behov for kostnadskutt
 • Utdanningen er i stor grad tilbudsdrevet som i dag. Det vil si at det er institusjonene som setter opp standardiserte utdanningsløp som studentene velger blant
 • Standardiserte nettbaserte løsninger – de teknologiske mulighetene utnyttes ikke fullt ut
 • Undervisningen er i stor grad campusbasert
 • De store institusjonene setter agendaen

Børs og katedral

Dette er historien om kommersialiseringen av høyere utdanning og hvordan nye aktører tar store markedsandeler fra de tradisjonelle institusjonene i UH-sektoren. Det er hard konkurranse om studentene, og vinnerne er de som klarer å levere en fleksibel og tilpasset undervisning til en lav pris.

 • Deregulering av markedet – store kommersielle internasjonale og nasjonale aktører kommer inn på markedet (f.eks. «Google University»)
 • Lite av finansieringen kommer fra det offentlige, men det offentlige bidrar til å opprettholde utdanning som ikke markedet tar seg av
 • Hard konkurranse om studentene
 • Samarbeid mellom institusjoner for å levere best mulige og fleksible utdanningsløp
 • Etterspørselsdrevet utdanning – studenten og evt. arbeidsgiveren til studenten er kunde
 • Skolepenger er utbredt og studenten selv (evt. arbeidsgiver) betaler i stor grad selv for utdanningen
 • Utdanningen har blitt billigere enn i dag
 • Undervisningen er digitalisert med et stort mangfold av læringsverktøy og nettbaserte løsninger
 • Ikke alle institusjoner har egne campus, men leier plass i læringssentre
 • Institusjonene leverer i større grad enten undervisning eller forskning – ikke så mye begge deler

Friends

Dette er historien om hvordan arenaen for høyere utdanning i større grad setter studenten i sentrum og utvikler studieprogram sammen med studentene selv og arbeidslivet. Denne utviklingen er en følge av en stor krise innenfor UH-sektoren der det ikke var samsvar mellom kostnader og leveranse, samtidig som kvaliteten på utdanningen uteble. Institusjonene som allerede hadde nære relasjoner til studentene, fikk en fordel de kunne utnytte: Å fokusere på utdanningsbehov i regionen, samtidig som man var aktiv deltaker i nettverk internasjonalt, ble en suksessoppskrift

 • Det meste av finansieringen kommer fra det offentlige
 • Institusjonene bygger attraktive utdanningsløp i samarbeid med andre utdanningsinstitusjoner over hele verden
 • De små institusjonene lever side om side med de store
 • Utdanningen er etterspørselsdrevet – behovene til studenten er i sentrum (både faglige og sosiale). Studentene velger emnekombinasjoner som passer deres utdanningsbehov og -ønsker, de velger ikke standard utdanninger satt opp av institusjonene
 • Utdanningen bygger på samspillet mellom student og lærer og det nettverket de inngår i
 • Utdanningen blir billigere siden den tilbys gjennom et nettverk (alle behøver ikke å gjøre alt selv). Økt kvalitet på utdanningen
 • Utdanningen er digitalisert med et stort mangfold av læringsverktøy og nettbaserte løsninger
 • Campus viktig for faglig fordypning og oppfølging samt for nettverksbygging og sosial utvikling

Jeg vurderer scenarioet EduBig hovedsakelig som en videreføring av dagens offentlige UH-sektor i Norge.

Det er interessant å lese i Khrono at Studentenes og Akademikernes Hjelpefond, Norsk studentorganisasjon og ni norske rektorer nylig advarer mot økt internasjonal kommersialisering av høyere utdanning. De advarer mot en forskyvning fra det vi i vår scenarioprosess kaller EduBig til Børs og katedral.

Jeg tror vil vi se en utvikling av universitets- og høgskolesektoren i Europa mot 2030 som inneholder elementer fra flere av scenarioene.

UH-sektoren i 2030 – Quo vadis? Les hele scenariorapporten på vår hjemmeside.