Studiebarometeret vs. Underviserundersøkelsen

Studenter og undervisere er enige om mange utfordringer knyttet til studiekvalitet. Resultatene fra Studiebarometeret og Underviserundersøkelsen bekrefter dette.

Resultatene fra Studiebarometeret ble offentliggjort 6. februar. Nærmere 30.000 studenter over hele landet svarte høsten 2016 på rundt 100 spørsmål om studiekvalitet.


I fjor ble det også gjennomført en tilsvarende nasjonal undersøkelse i regi av NOKUT, en pilotundersøkelse kalt Underviserundersøkelsen. Om lag 2.500 undervisere har svart på nærmere 100 spørsmål om studiekvalitet.

Er studenter og undervisere enige om noe?

Ja, det er de:

 • Lærersentrert undervisning, som forelesning og seminarer, rapporteres å være mer brukt enn studentaktive læringsformer. Studentene oppgir at forelesninger brukes mye og at de bidrar vesentlig til deres læringsutbytte. Underviserne sier at studentaktive læringsformer gir større læringsutbytte, men de svarer allikevel at lærersentrert undervisning i størst grad er i bruk.
  Studentene ved HiØ oppgir at forelesninger bidrar til læringsutbyttet i enda større grad enn det gjennomsnittsstudenten på landsbasis rapporterer.
 • Det er enighet om at studentene har liten kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og forskning.
  Studentene ved HiØ etterlyser også mer kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og forskning. Dette kan ha sammenheng med at studentene svarte på disse spørsmålene i høstsemesteret i andre studieår, og at de først senere i studiet får mer kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og forskning. Men det kan også reflektere den praktiske orienteringen våre studier har, en orientering som er nødvendig, men der det teoretiske perspektivet kan komme noe i bakgrunnen. Alle avdelingene har imidlertid fokus på at undervisningen skal være forskningsbasert og at dette også innebærer å gi studentene kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og den forskning som foregår på feltet.
 • Underviserne hevder at det er lav arbeidsinnsats blant studentene og dårlig forberedelse til undervisning. Tallene fra studiebarometeret viser at gjennomsnittstudenten bruker 17 timer per uke på læringsaktiviteter tilrettelagt av institusjonen, 18 timer per uke på egenstudier og 8 timer per uke på betalt arbeid.
  Tilsvarende tall for HiØ er henholdsvis 21, 14 og 11, det vil si like mange timer på tilrettelagte læringsaktiviteter og egenstudier til sammen, men med en annen fordeling mellom de to.
 • Det er enighet om at veiledning og tilbakemelding er viktig, men uenighet om i hvilke grad det foreligger tilbud og hvor mye dette blir benyttet. Studentene mener at det er for lite veiledning og tilbakemelding, mens underviserne mener at studentene i for liten grad benytter det tilbudet de får.
  Studentene ved HiØ etterlyser også mer veiledning og tilbakemelding, men er litt mer fornøyde enn gjennomsnittsstudenten på landsbasis.
 • Utdanningenes relevans for arbeidslivet oppfattes som god av begge parter. Det samme gjelder for studentene ved HiØ.
 • Det er liten grad av undervisningstilbud på engelsk.
  Studentene på HiØ gir tilbakemelding om at de har lite undervisning på engelsk, få engelske tekster på pensumlisten og i liten grad benytter gjesteforelesere som snakker et ikke-skandinavisk språk. Vi har derfor satt i gang et arbeid for at hver avdeling skal tilby minst 30 studiepoeng undervist på engelsk hvert semester. Dette arbeidet er snart sluttført, og de avdelingene som ikke allerede har dette tilbudet på plass, vil starte i nærmeste fremtid. Enkelte avdelinger kommer faktisk til å tilby opp til 60 studiepoeng undervist på engelsk.

Neste år gjennomføres Underviserundersøkelsen i full skala. Da blir det ennå mer interessant å sammenligne svarene fra studentene og underviserne.

Det er viktig å få studiekvaliteten vurdert både av studentene og underviserne. På den måten kan vi lettere identifisere utfordringer og diskutere hvordan vi kan gjennomføre tiltak som gir større læringsutbytte for studentene og større tilfredshet for underviserne.

Les nyhetsoppslag om resultater fra Studiebarometeret

Foto: HiØ.