Kjære alle – god jul og godt nytt år

Det stunder mot jul og en vel fortjent ferie. I den forbindelse vil jeg kommentere noen viktige sider ved høyskolens utvikling de seneste årene.

nyheter2016mix

Mange vil studere på HiØ

Søkertallene våre økte betydelig igjen, det har de gjort de siste årene. I år økte antall primærsøkere med 22 % fra fjoråret (samlet for samordnet opptak og lokalt opptak). Andelen søkere med bostedsadresse utenfor Østfold økte fra 28 til 32 %. Dette tyder på at vi har en meget relevant studieportefølje og at vi tilbyr utdanning med god kvalitet. Det forteller også at vi har et godt lærings- og studentmiljø, noe jeg opplever daglig i kontakt med ansatte og studenter.

Jeg vil takke alle dere som har stått foran studentene dette året og gitt dem den undervisningen som legger grunnlaget for deres læringsutbytte. Samtidig vil jeg takke alle dere på teknisk/administrativ side har støttet opp under undervisningen, markedsført studiene og sørget for støtte ved opptak av studentene og oppfølgingen av dem.

Masterløft

I 2012 hadde vi sju akkrediterte masterstudier, nå har vi tretten, og vi søker om akkreditering av ytterligere to i februar 2017. Tidlig i 2016 fikk vi akkreditert Masterstudium i norsk i skolen. Nok en gledens dag var i november da vi fikk akkreditert de to nye lærerutdanningene med masterfordypning i matematikk, norsk, engelsk og profesjonsrettet pedagogikk på både trinn 1 – 7 og 5 – 10 samt tysk på 5 – 10. Takket være en genuin interesse og til tider ekstremt stor arbeidsinnsats fra ansatte, lyktes Høgskolen i Østfold i å vise at vi kan levere de nye femårige masterbaserte lærerutdanningene. Det er et godt bevis på at vi har dyktige fagansatte på HiØ som både evner å levere god undervisning og som kan vise til solid forskning innen sine fagområder. Dette viser også at vi har stor kompetanse i vår administrasjon med hensyn til hva som må til for å få de nye lærerutdanningene akkreditert.

Tidligere på høsten fikk vi akkreditert «Masterstudium i avansert sykepleie ved kronisk sykdom». Akkrediteringen er svært gode nyheter for Høgskolen i Østfold og Avdeling for helse- og sosialfag, og studiet vil være den første profesjonsspesifikke masteren for sykepleiere som tilbys i Østfold.
I desember mottok det første masterkullet i scenografi på Akademi for scenekunst sine vitnemål. Ansatte ved Akademi for scenekunst har i mange år vist at de er i stand til å skape noe nytt og samtidig opprettholde høy kunstnerisk kvalitet, til tross for at det er en liten enhet. I februar 2017 søker HiØ og Akademiet om akkreditering av et masterstudium innen «Performance». Samtidig søker vi om akkreditering av det første masterstudiet ved Avdeling for ingeniørfag.

Studentene etterspør i økende grad muligheter for å fortsette med en mastergrad etter endt bachelorutdanning, dessuten er det mange i arbeidslivet som vil ha masterpåbygging. Dette behovet imøtekommer vi nå i mye større grad enn tidligere ved at masterporteføljen er fordoblet de siste fire årene. Vi hadde i 2016 en økning i søkertall til de fleste masterutdanningene. Økningen viser at det er interesse og behov for våre masterstudier og at vårt «Masterløft» er et viktig bidrag til kompetanseheving både i Østfold og samfunnet for øvrig.

Doktorgradsutdanning ved HiØ

I august lanserte jeg «Forskningsløftet» ved HiØ. Som en del av satsingen, har en arbeidsgruppe utarbeidet en rapport om fremtidig doktorgradsutdanning ved HiØ. Arbeidsgruppen anbefaler at vi utreder mulighetene for opprettelse av inn til tre konkrete doktorgradsprogrammer våren 2017 med sikte på akkreditering i løpet av 4 – 6 år. Et enstemmig høgskolestyre vedtok 15. desember at dette skal utredes og legges fram for vedtak i styret juni 2017.

Som nevnt, har vi bygget opp en større portefølje av mastergrader, og det er nå på tide at vi bygger videre på disse og oppretter doktorgradsutdanning for å stå sterkere i konkurransen om ansatte og studenter.

Studentene kan da starte med å ta en bachelorgrad, fortsette med en mastergrad og til slutt ta en doktorgrad ved HiØ. Vi tilbyr i dag forskningsbasert utdanning i alle våre studier. Doktorgradsutdanning vil ytterligere styrke dette forskningsgrunnlaget. Forskning gjør utdanningen bedre.
Gjennom doktorgradsutdanning vil vi styrke oss som forskningsinstitusjon og tydeliggjøre for omverdenen innen hvilke fagområder vi er spesielt langt framme.

Forskningsformidling

Vår forskningsformidling til samfunnet rundt oss har økt markant de senere årene. Vi har satset på kronikkskrivekurs, bloggkurs for forskere, opprettet «Program for fremragende forskningsformidling» og «Formidlingsprisen», økt omfanget av «Forskningsdagene» betydelig og opprettet «Abels hage» på Litteraturhuset i Fredrikstad for å nevne noe. Dette har ført til at antall kronikker skrevet av ansatte fra HiØ økte fra 21 i 2013 til 76 hittil i år. Antall medieoppslag har økt fra 1045 i 2013 til 1653 hittil i 2016. Oppslagene er i økende grad i nasjonale medier, noen også i internasjonale medier. Tilbakemeldingen jeg får fra omverdenen er at HiØ er blitt langt mer synlig i media de siste årene. Dette skyldes engasjert og stor innsats fra ansatte.

Jeg takker for den store innsatsen dere har gjort for Høgskolen i Østfold i år, ønsker dere en riktig god og velfortjent juleferie og et godt nytt år!

Hilsen Hans

SAMSUNG CSC