Julehilsen fra rektor

Kjære studenter og kolleger!

Vi er i ferd med å legge bak oss nok et krevende, utfordrende og hektisk år, men også et lærerikt, spennende og utviklende år for studenter, ansatte og Høgskolen i Østfold.

Den første drøye måneden i 2017 ble i alle fall for meg preget av rektorvalget og valg av øvrige medlemmer til høyskolestyret. Det var spennende og utfordrende å konkurrere med to dyktige utfordrerkandidater. Jeg fikk gleden av å trekke det lengste strået, og i august startet vi for alvor opp den nye styreperioden.

Det er alltid spennende med nytt høyskolestyre. Jeg synes vi har fått en god sammensetning av styremedlemmer både de som er valgt internt og de eksterne utpekt av Kunnskapsdepartementet. Vi har blant annet fått tre eksterne medlemmer med lang erfaring fra sektoren og som jeg allerede nå ser vil gi oss nyttige innspill og utfordringer de neste fire årene.

I løpet av mine 14 år som faglig leder på HiØ har jeg vært en del av fire forskjellige faglige ledergrupper: som dekan, prorektor, fungerende rektor og som rektor. Den nye faglige ledergruppen til HiØ startet opp sin fireårige periode 1. august. På bakgrunn av både gode og dårlige erfaringer i disse tidligere ledergruppene, ønsket jeg å legge til rette for at ledergruppen skulle fungere best mulig fra første stund.

Derfor satte jeg i gang et eget utviklingsprogram for den nye ledergruppen. Det er lederutviklingsfirmaet Bang og Midelfart som veileder oss. Ett av målene for faglig ledergruppe er at vi skal skape merverdi for HiØ og den enkelt i gruppen – vi skal nå lenger sammen. Tilbakemeldingen fra ledergruppen er at utviklingsprogrammet er meget nyttig.

I fjor utarbeidet vi en utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet som gjelder fra og med 2017 og fire år framover. Utviklingsavtalene for norske universiteter og høyskoler har som overordnet mål å bidra til tydeligere profil på institusjonene og bedre arbeidsdeling i sektoren.

Samarbeid med universiteter og høgskoler i Oslo-/Akershusregionen er et sentralt tema i vår avtale. I november hadde vi det første møte med HiOA hvor alle dekanene deltok og første uken på nyåret har vi møte med NMBU.
Sammen skal vi finne mulige områder å samarbeide om innen utdanning og forskning.

De gode søkertallene våre viser at vi er en populær høgskole å studere ved. Søkertallene til Høgskolen i Østfold viste i år igjen stor økning. I år hadde vi en økning på 7,6 prosent fra i fjor blant søkere i samordnet opptak som hadde oss som førstevalg. Gjennomsnittlig økning på landsbasis var på 2,7 prosent. I 2016 hadde vi 11 prosent økning og økningen på landsbasis var 3,2 prosent. Disse resultatene skal vi være stolte av og hadde ikke kommet uten stor og god innsats fra dere ansatte.

Vi har i mange år jobbet målrettet med å øke vår vitenskapelige publisering og skaffe ekstern finansiering til forskningen. Nå ser vi at dette begynner å gi resultater for alvor.

Antall EU-søknader innen rammeprogrammet for forskning og innovasjon, Horizon 2020, har økt betydelig siste år. I 2016 var HiØ partner på to H2020-søknader og koordinator for én, men i år har HiØ vært koordinator for hele fem H2020-søknader og partner på fire. Dette indikerer at HiØ er på god vei til å nå målet med økt ekstern finansiering av forskning, og at vi evner å delta på de arenaene hvor konkurransen om finansiering er størst.

Bare i november mottok vi 18 millioner kroner til et prosjekt på Avdeling for lærerutdanning for å gjøre lærerutdanningene for grunnskolene mer digitale. Så kom det penger til tre prosjekter på Avdeling for helse og velferd. Det ene er på 11,5 millioner kroner fra Norges forskningsråd på et prosjekt som skal gi bedre tjenester til mennesker med ruslidelser og psykiske lidelser. Det andre på 2 millioner kroner gikk til et Interregprosjekt for å finne nye tekniske løsninger slik at eldre kan bli boende hjemme lengre. Det tredje på kr 300.000 fikk vi fra Senter for internasjonalisering i utdanning (SiU) til vårt utdannings- og forskningssamarbeid med universiteter i Brasil.

Denne uken fikk vi en halv million kroner fra Oslofjordfondet, såkalt kvalifiseringsstøtte, til å utarbeide to søknader om hovedprosjekter.

For HiØ, og ikke minst for de fagmiljøene som er involvert, er dette veldig gode nyheter. «Forskningsløftet ved HiØ» gir resultater.

Vi har utrolig mye å være stolte av ved høgskolen. Ved en titt i nyhetsarkivet vårt, kunne jeg uten problemer brukt en halvtime på å liste opp høydepunktene dette året. Det foregår så mye spennende ved alle våre avdelinger, både faglige og administrative, så det er vanskelig å nevne noe og utelate noe annet.

Men jeg har lyst til å nevne at det var stor stas da NOKUT godkjent vårt nye masterstudium i performance ved Akademiet i november. Nå har vi til sammen 14 akkrediterte mastergrader på høyskolen.

Før jeg avslutter, vil jeg rette blikket mot det nye året. Vi starter opp nok en gang med en stor utdanningsmesse på Remmen. Denne drar på mange måter i gang studieåret og innspurten mot søknadsfrister for nye studenter i mars og april. Vi er den eneste høyere utdanningsinstitusjonen i Norge som har en egen utdanningsmesse på studiestedet.

Det blir spennende å se hvilket fagområde høgskolestyret velger for doktorgradsutdanning ved HiØ, en viktig milepæl i den faglige utviklingen av institusjonen vår. Vi startet med å vedta tre faglige satsingsområder innenfor forskning for tre år siden, nå er vi klare for å ta den faglige fokuseringen og styrkingen et trinn videre.

Jeg vil også nevne at fra 1. januar 2018 blir Fremmedspråksenteret formelt underlagt HiØ på lik linje de andre fagavdelingene og Akademiet. Administrativt tilhørte de oss allerede, men faglig har de til nå vært under Utdanningsdirektoratet.

I tillegg vil jeg nevne prosessen med å utarbeide ny fireårig strategisk plan for HiØ skal vedtas av høgskolestyret i juni. Frem mot dette vil både ansatte og studenter bli involvert, primært gjennom sine faglige og administrative enheter. Men det skal også gjennomføres en heldagssamling etter påske for alle ansatte og studentparlamentet der utkast til ny strategisk plan presenteres og diskuteres i mindre grupper.

Men nå er det snart tid for en liten pause, jule- og nyttårshelgen ligger foran oss. Selv skal jeg feire julen i Fredrikstad med familie og venner.

Julen er preget av tradisjoner, og 2. juledag skal vi feire med tre vennepar i Gamlebyen for det 40. året på rad! Der er det faste plasser rundt bordet, det samme bugnende koldtbordet hvor kalkunen og tomatsilden står på eksakt samme plass og multene til multekremen ble plukket av vertskapet i høst.  Det eneste som endres fra år til år er samtalene rundt bordet, og selv de ligner litt på hverandre etter hvert!

Jeg håper dere alle sammen har gode tradisjoner å glede dere til i jula. Dessuten håper jeg dere får rikelig tid til avkobling fra hverdagen og samler krefter og arbeidslyst til et nytt semester på HiØ.

Med dette ønsker jeg dere alle en riktig god jul og et godt nytt år!

Hans Blom

Foto: Bård Halvorsen/HiØ.